ریزافزایی گلابی وحشی گونه‌ی Pyrus syriaca

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز

2 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

3 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی¬سینا

چکیده

استان فارس یکی از رویشگاه‌های طبیعی گلابی وحشی گونه‌‌ی Pyrus syriaca در ایران است. برداشت میوه، چرای بی‌رویه عرصه‌های جنگلی، تخریب جنگل‌ها و توسعه کشاورزی در سال‌های اخیر به شدت زادآوری طبیعی این گونه را مختل نموده است. این پژوهش به منظور دست‌یابی به روش سریع و آسان برای ازدیاد انبوه P. syriaca با استفاده از تکنیک‌‌های کشت درون شیشه‌ای انجام گردید. نوک شاخساره‌ و قطعه‌های ساقه‌ی شاخه‌های رشد فصل جاری درختان انتخاب شده در جنگل ده‌کهنه سپیدان به عنوان ریزنمونه مورد استفاده قرار گرفتند. استقرار کشت‌های بدون آلودگی بر روی محیط کشت موراشیگی و اسکوگ(MS)  دارای 4/0 میلی‌گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و 01/0 میلی‌گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک(IBA)  صورت گرفت. میزان 8/0 تا 1 میلی‌گرم در لیتر BA برای افزونش شاخساره بهینه تشخیص داده شد. ریشه‌زایی شاخساره‌های تولید شده درون ‌شیشه‌ای در دو مرحله انگیزش ریشه در شرایط درون شیشه‌ای و نمو ریشه‌ها در شرایط بیرون از شیشه بهترین روش بود. شاخساره‌های کشت شده به مدت 24 ساعت در تاریکی بر روی محیط کشت ویژه گردوی درایور و کانی‌یوکی (DKW) با نصف غلظت عناصر ماکرو و دارای 75 میلی‌گرم در لیتر IBA، پس از انتقال به گلدان‌های جیفی صددرصد ریشه‌دار شدند. افزودن 1/0 میلی‌گرم در لیتر BA به محیط کشت تاثیر منفی روی ریشه‌زایی داشت و در مقایسه با محیط کشت‌های بدون BA درصد ریشه‌زایی به­طور معنی‌دار کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Micropropagation of Wild Pear (Pyrus syriaca)

نویسندگان [English]

  • Yousef Ali Saadat 1
  • Badrosadat Mousavi 2
  • Shima Alsadat Beheshti Rooy 3
1 Research Assistant Professor, Research Center for Agriculture and Natural Resources of Fars Province, Shiraz
2 Master of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol
3 Master of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Fars province is one of the natural habitats of Pyrus syriaca in Iran. Harvesting of fruits, deforestation, expansion of agriculture and overgrazing in recent years imposed detrimental effects on natural regeneration of this species.This research was carried out to develop tissue culture techniques for easy, rapid and mass propagation of P. syriaca. Shoot tips and nodal segments of current season growth shoots of selected trees in Deh-Kohne open forest in Sepidan County, Fars province, Iran were used as explants. Cultures free of contamination were established on MS medium containing 0.4 mgl-1 BA, 0.01 mgl-1 IBA. Concentration of 0.8 or 1.0 mgl-1 BA was optimum for shoot multiplication. The best procedure for rooting of in vitro produced shoots consisted of two phases: in vitro root induction and ex vitro root development. For root induction, P. syriaca shoots were cultured on DKW medium (half strength macronutrients) containing 75 mgl-1 IBA and incubated in the darkness for 24 hours. For root development, shoots were transferred from root induction medium to moistened Jiffy-7 pots. Using this method 100 percentage of shoots rooted. Inclusion of 0.1 mgl-1 BA in nutrient media had negative effects on rooting of P. syriaca shoots and significantly decreased rooting percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DKW Nutrient Medium
  • Rooting
  • Shoot Multiplication
  • Wild Pear