بررسی میزان بیان تعدادی از ژن¬های مؤثر در دفاع بر علیه کنه دولکه¬ایTetranychus urticae, در چند ژنوتیپ لوبیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

تغذیه گیاهخواران موجب فعال شدن سیستم دفاع مستقیم و غیرمستقیم در گیاه می­شود. به­منظور بررسی نقش تعدادی از ژن­های مؤثر در دفاع مستقیم و یا غیرمستقیم لوبیا در برابر کنه تارتن دولکه­ای، میزان بیان این ژن­ها در تعدادی از ژنوتیپ­های حساس (ژنوتیپ اختر) و مقاوم (ناز و Ks41128) لوبیا به کنه دولکه­ای، قبل و بعد از آلودگی به کنه دولکه­ای بوسیله  QRT-PCRمقایسه شد. سپس به­منظور تأیید نتایج آزمایش QRT-PCR، میزان جلب کنه شکارگر، Phytoseiulus persimilis، با کمک دستگاه بوسنج در کلیه ژنوتیپ­های لوبیا بررسی گردید. نتایج QRT-PCR نشان داد که در بین ژن­های مورد مطالعه فقط بیان ژن LOX  که هم در دفاع مستقیم و هم غیرمسـتقیم نقش دارد، در ژنوتیپ­ها به­طور معنی­داری متفاوت بود، بدین ­صورت که تنها ژنوتیپ مقاوم ناز افزایش معنی­دار بیان این ژن را بعد از آلودگی به کنه دولکه­ای نشان داد و بیان این ژن در ژنوتیپ حساس اختر کاهش هم نشان داد. نتایج آزمون بوسنجی نیز نشان داد که تنها ژنوتیپ مقاوم ناز بعد از آلودگی به کنه دولکه­ای قادر به جلب معنی­دار کنه شکارگر می­باشد. بنابراین افزایش جلب کنه شکارگر و افزایش بیان معنی­دار ژن LOX در ژنوتیپ مقاوم ناز بعد از آلودگی به کنه تارتن می­تواند نقش این ژن را در دفاع مستقیم و غیرمستقیم لوبیا در برابر کنه دو لکه­ای تأیید نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression of Some Defensive Genes Responsible for Direct and Indirect Defense Against Spider Mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), in Some Common Bean Cultivars

نویسندگان [English]

  • Zahra Tahmasebi 1
  • Abdol Hadi Hoseinzadeh 2
  • Hoshang Alizadeh 2
  • Hassan Soltanloo 3
1 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj
3 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Gorgan University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan
چکیده [English]

Herbivore feeding induces two main defensive systems in plant, direct and indirect defenses. To know role of some genes which involve in direct and/or indirect defenses their expression pattern were compared in clean and mite infested leaves of some common bean susceptible (Akhtar) and resistant (Naz, Ks41128) genotypes with QRT-PCR. Then to proof the QRT PCR results, preference of predatory mite, Phytoseiulus persimilis، were compared in all cultivars with olfactometer. The QRT-PCR results indicated that among genes only expression of LOX gene that is important in both direct and indirect defenses was significantly difference among genotypes. After spider mite infestation expression of LOX gene was significantly up-regulated only in the resistant genotype (Naz) and in the susceptible genotype (Akhtar) expression of LOX was even significantly down-regulated. The result of olfactory tests showed that only Naz genotype could significantly attract more predatory mites after the spider mite infestation. Therefore significantly more attraction of predatory mite to resistance genotype (Naz) than other genotypes and up regulation of LOX gene in this genotype upon mite infestation can demonstrate role of this gene in direct and indirect defense of common bean against spider mite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoseiulus persimilis
  • qRT-PCR
  • LOX gene