ارزیابی چند شکلی ژن پرولاکتین در گاوهای هلشتاین و آمیخته و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی ارتباط بین ژنوتیپ­های ژن پرولاکتین با صفات تولیدی شیر می­باشد. در این مطالعه، 145 گاو نژاد هلشتاین و60 گاو آمیخته مورد ارزیابی قرار گرفت. فراوانی­های آللی و ژنوتیپی ژن پرولاکتین با قطعه bp294 تکثیر شده از اگزون 4 با استفاده از روش PCR-RFLP با آنزیم برشی RsaI تعیین گردید. ژنوتیپ GG بیشترین میزان فراوانی ژنوتیپی را در گاوهای هلشتاین (738/0) و آمیخته (588/0) داشت. همچنین میزان فراوانی آللی A و G در گاوهای هلشتاین به ترتیب 152/0 و 848/0 و در آمیخته­ها 233/0 و 767/0 بود. بیشترین میزان تولید شیر مربوط به گاوهای هلشتاین با ژنوتیپ AG بود. گاوهای با ژنوتیپ AA بیشترین درصد پروتئین شیر را دارا بودند (05/0<P) ولی برای سایر صفات تولیدی شیر تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد)05/0>P). اثر این چند شکلی بر روی میزان تولید شیر و درصد پروتئین شیر معنی­دار بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که این چند شکلی می­تواند به­عنوان نشانگر جهت انتخاب برای میزان تولید شیر و درصد پروتئین شیر در جمعیت مورد بررسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Prolactin Gene Polymorphism in Holstein and Crossbred Cattle and its Correlation with Milk Traits in Holstein Cattle

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Nazari 1
  • Jalal Rostamzadeh 2
  • Amir Rashidi 3
  • Osman Azizi 2
  • Zana Karimi Kurdistani 1
1 M.Sc student,Department of Animal sciences, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj
2 Assistant Professor, Department of Animal sciences, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj
3 Associate Professor, Department of Animal sciences, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj
چکیده [English]

The aim of this study was to survey the association between the Prolactin gene and milk performance traits. In the study 145 Holstein cattle and 60 crossbred cattle were used. The frequencies of allele and genotype in Prolactin gene has been recognized through PCR-RFLP using RsaI restriction endonuclease in 294-bp fragment located in exon 4. The GG genotype had the highest frequency in Holstein and crossbred cattle (0.738 and 0.588 respectively). Also frequencies of allele A and G were 0.152 and 0.848 in Holstein and 0.233 and 0.767 in crossbred cattle. Holstein cattle with AG genotype showed the highest milk yield. Dairy cattle with genotype AA showed the highest protein percentage (P<0.05) while there were no significant differences between various genotype in this gene and other milk traits (P>0.05). This polymorphism effect was significant for milk yield and protein percentage. The results of this study showed that this polymorphism could be a marker for selection for milk yield and protein percentage used in the population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prolactin gene
  • Holstein cattle
  • Crossbred cattle
  • PCR-RFLP