مقایسه شترهای تک¬کوهانه و دوکوهانه ایران بر اساس ژن MYF5 مرتبط با صفات رشد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 استاد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

تردی گوشت یکی از صفات مهم در صنعت تولید گوشت و یکی از خصوصیات مهم از نظر مصرف­کننده می­باشد. ژن میوژنیک فاکتور 5 (MYF5) نقش کلیدی تنظیم­کنندگی در تشکیل و توسعه ماهیچه اسکلتی ایفا می­کند و به­عنوان یک ژن کاندیدا در صفات مرتبط با رشد و کیفیت گوشت به شمار می­رود. در این پژوهش از تعداد 40 نفر شتر  دوکوهانه و 140 نفر از سه جمعیت مختلف شتر تک­کوهانه به صورت تصادفی خونگیری به عمل آمد. برای تعیین تنوع ژنتیکی در اگزون 1 ژن MYF5 از روش PCR-SSCP استفاده شد و چهار الگوی متفاوت مشاهده گردید. توالی­یابی در موقعیت­های 99 و 367 جهش را نشان داد که به ترتیب تغییر نوکلئوتید A به G و G به A را موجب می­شود و باعث ایجاد چهار هاپلوتایپ که مرتبط با چهار الگوی متفاوت بودند، می­شود. همچنین فاصله ژنتیکی نشان داد که شترهای دوکوهانه نسبت به جمعیت­های دیگر شترهای تک­کوهانه دارای فاصله ژنتیکی بیشتری می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Iranian Camelus deramedarius and Camelus Bactrinus Based on Gene MYF5 Associated with Growth Traits

نویسندگان [English]

  • Nemat Hedayat-Evrigh 1
  • Seyed Reza Miraei-Ashtiani 2
  • Mohammad Moradi-Shahre-Babak 2
1 PhD student, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj
2 Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

Tenderness is one of the important characteristics of meat and desired to consumers. MYF5 gene has a key role in the regulating of formation and development of skeletal muscle and considered as a candidate gene associated with growth and meat quality characteristics. In this study blood samples from 180 camels; include 40 Camelus Bactrinus and 140 Camelus deramedarius was randomly collected. To ascertain whether there was variation in the camel MYF5 gene, we have developed a method of PCR-single-strand conformational polymorphism (PCR-SSCP) analysis. In this study, exon 1 region of the MYF5 gene were investigated and four unique SSCP patterns observed. Two SNPs were detected with substitution of A/G and G/A in 97 and 367 position, respectively that create four haplotypes, related to banding patterns. In comparison to the other populations of one humped camels, genetic divergence between populations showed that Bactrian camels have a greater genetic distance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camelus bactrianus
  • Camelus dramedarius
  • Genetic distance
  • PCR-SSCP