اثر هورمون های BA و NAA بر کشت نوساقه و میزان فنول و فلاونوئید کل در گیاه چای کوهی ( (Stachys lavandulifolia Vahi. در شرایط درون شیشه ای

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

تولید متابولیت­های ثانویه با استفاده از روش­های کشت بافت از جمله کشت سلول و اندام­های گیاهی یک روش جایگزین مناسب برای بهره­برداری از ترکیبات گیاهی است. با تغییر غلظت هورمونی در محیط­های کشت بافت گیاهی می­توان تولید متابولیت­های ثانویه را از نظر کمی یا کیفی بهبود بخشید. چای کوهی با نام علمی Stachys lavandulifulia، یک گیاه دارویی مهم و بومی ایران است که در مناطق مختلف پراکندگی دارد. در این مطالعه، اثر سطوح مختلف هورمونBA  به­تنهایی یا در ترکیب با NAA در شرایط درون شیشه بر نوساقه­زائی، میزان فنول و فلاونوئید کل در کشت شاخه بررسی گردید. نتایج حاصل از نوساقه­زائی نشان داد که تفاوت معنی­داری بین محیط دارای BA به­تنهایی و محیط BA+NAA وجود دارد. بیشترین میزان نوساقه در هر ریزنمونه در تیمار 1/0 میلی­گرم بر لیتر  NAA به­همراه 6/0 میلی­گرم بر لیترBA ،  برابر با میانگین 11 عدد نوساقه در هر ریز نمونه، به­دست آمد. اثر عامل NAA و اثر متقابل NAA و BA بر میزان فنول کل در سطح 1 درصد معنی­دار بود. بیشترین میزان فنول کل در تیمار 9/0 میلی­گرم بر لیترBA و برابر با 04/1 میلی­گرم گالیک­اسید بر گرم وزن تر به­دست آمد. در بررسی میانگین میزان فلاونوئید کل، تفاوت معنی­دار بین محیط دارای BA به­تنهایی و محیط BA+NAA در کشت شاخه مشاهده شد، در محیط بدون NAA میزان فلاونوئید بیشتری برابر با 66/1 میلی­گرم کوئرستین بر گرم وزن تر به­دست آمد. برای صفت میزان فلاونوئید کل، بهترین پاسخ از محیط­کشت دارای BA به­تنهایی به­دست آمد، در این محیط میزان فلاونوئید کل برابر با 66/1 میلی­گرم کوئرستین بر گرم وزن تر بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of BA and NAA Hormones on Shoot Regeneration and Total Phenol and Flavonoied Compounds of Chaei Koohi (Stachy slavandulifolia Vahi.) in vitro Culture

نویسندگان [English]

  • bilal mehrabani 1
  • sinbol nazeri 2
  • khosro piri 3
چکیده [English]

Production of secondary metabolite using biotechnological technique on cell and organ culture is a benefit alternative method for utilizing of plant compounds. In tissue culture (such as organ culture), quality and quantity of secondary metabolite could be improved by changing hormone concentrations. Stachys lavandulifulia Vahi. is an important and native medicinal plant that is widely distributed in different regions of Iran. In this study, effect of different levels of BA hormone alone or in combination with NAA hormone on shoot regeneration, total phenol and flavonoid content in vitro shoot culture were evaluated. The shoot culture results showed that mean number of shoots per explants in media containing BA+ NAA were significantly more than those with only BA. The highest shoot regeneration was achieved by media containing 0.6 mg/l BA + 0.1 mg/l NAA. Effect of NAA and interaction BA and NAA on total phenol on level of 1% were significant. The highest amount of phenol was achieved in 0.9 BA treatment that was 1.04mg Gallic acid equivalent/g fresh weight. In evaluation of Mean of Total flavonoid contents significantly different between BA and BA+NAA mediums was observed, the more flavonoid content (1.66 mg quersitin equivalent/g fresh weight)was achieved in medium without NAA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stachys lavandulifoliaVahi
  • In vitro culture
  • Total Phenol and Flavonoid