آنالیز PCR-RFLP دو قطعه ی ژنی DNAی میتوکندریایی در جمعیت زنبورعسل ایرانی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

زنبورعسل (Apis mellifera L.)  دارای زیرگونه­های جغرافیایی زیادی است که دارای پراکنش وسیعی در اروپا، آفریقا و آسیا بوده و بسیاری از زیرگونه­های آنها شناسایی و توصیف شده است. شناسایی زیرگونه­های جغرافیایی برای اصلاح و حفاظت از تنوع زیستی زنبورعسل بسیار حائز اهمیت می­باشد. در مطالعه­ی حاضر از آنالیز DNAی میتوکندریایی برای مطالعه­ی میزان تنوع موجود در جمعیت زنبورعسل ایرانی استفاده شد. نمونه­های زنبورعسل از چندین مکان در ایران جمع­آوری شد. چندین نمونه خارجی نیز به­عنوان کنترل مورد استفاده قرار گرفت. از آنزیم­های برشی BgII و TaqI برای برش قطعات تکثیر شده­ی DNAی میتوکندریایی Cytb و ND5 استفاده شد. قطعات برش یافته روی آگارز سه درصد جداسازی شد. تمام نمونه­ها دارای مکان شناسایی برای BgII بوده و برای ژن ND5 نیز الگوی هضم مشابهی برای تمام نمونه­ها مشاهده شد. این امر نشان­دهنده­ی عدم تنوع در جایگاه­ی ژنی مورد مطالعه در جمعیت مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PCR-RFLP Analysis of Two mtDNA Gene Segments in Iranian Honey Bee Population

نویسندگان [English]

  • maryam Safdari Shahroudi 1
  • hossein mehrabani 2
  • abbas pakdel 3
  • ardashir Nejati-Javaremi 3
  • gholam ali Nehzati-Paghalee 2
چکیده [English]

The honeybee (Apis mellifera L.) has a large number of geographic subspecies distributed across Europe, Africa and Asia, many of which have been described. Geographic subspecies identification is so important for bee breeding and preserving honeybee biodiversity. In the current study, mitochondrial DNA analysis was used to find out the extent of variation among Iranian honeybee population. Honeybee samples were collected from different locations in Iran. Samples from foreign colonies were used as control. BgII and TaqI restriction enzymes were used for restriction of amplified mtDNA (Cytb and ND5) and restricted fragments were separated in 3 percent agarose gel. All of the samples showed the recognized site for Bg/II, in addition for ND5 gene the same digestion patterns for all samples were found. The result shows that in this population we don’t have variation in the studied loci.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restriction enzyme
  • ND5 gene
  • Cytb gene