انتقال و بیان ژن‌های پروتئین پوششی ویروس‌های Y سیب‌زمینی نژاد نکروتیک (PVYN) و ویروس S سیب‌زمینی در سیب‌زمینی رقم آگریا (Agria Solanum tubersum var)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

3 دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران

چکیده

در این بررسی پس از نمونه‌برداری از مزارع کشت سیب‌زمینی در شهرستان بردسیر استان کرمان، گیاهان آلوده نسبت به ­نژاد نکروتیک ویروس Y سیب‌زمینی (PVYN) و ویروس S سیب‌زمینی (PVS) توسط آزمون سرولوژیکی ساندویچ دو طرفه الایزا (DAS-ELISA) جداسازی شدند. پس از استخراج RNA کل از گیاهان آزمون، با استفاده از واکنش RT-PCR ژن پروتئین پوششی (CP) این دو ویروس تکثیر و به­طور جداگانه در پلاسمید PTZ57R/T همسانه‌سازی شدند، پس از توالی‌یابی و اطمینان از مطابقت توالی ژن‌های PVYN-CP و PVS-CP با توالی‌های این دو ویروس در بانک ژن‌، این دو ژن در ناقل بیانی pBI121 همسانه‌سازی گردیدند. دو سازه حاصله شامل pBI-PVYN-CP و pBI-PVS-CP به دو آگروباکتریوم مجزای GV3850 منتقل و جهت تراژنی دیسک‌های ریزغده مورد استفاده قرار گرفتند. گیاهان ترارژن پس از ریشه‌دار شدن و انتقال به گلدان‌ها، جهت بررسی حضور و بیان ژن‌های PVYN-CP و PVS-CP توسط واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) و آزمون سرولوژیکی الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله از PCR بر روی 20 لاین مقاوم به کانامایسین، نشان داد که به­ترتیب 6 و 4 لاین دارای تراژن‌های الحاقی PVYN-CP و  PVS-CP در ژنوم خود می‌باشند. همچنین دو لاین نیز حاوی تراژن‌های الحاقی مربوط به هر دو ویروس بوده‌اند و بیان این ژن‌ها به­صورت همزمان ولی مجزا صورت گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation and Experssion of the Coat Protein genes of Potato virus Y and Potato virus S Iranian isolates in Solanum tubersum var Agria Lines

نویسندگان [English]

  • ehsan Ansari Dezfoli 1
  • hossein Massumi 2
  • hale hashemi 3
چکیده [English]

In this project, infected plants with Potato virus Y (tobacco veinal necrosis strain: PVYN) and Potato virus S (PVS) from Lalezar in Kerman province were isolated by ELISA test. ELISA positive samples were inoculated on test plants. The coat protein (CP) genes from these two virus isolates were amplified with specific primers contained BamH1 and Sac1 restriction sites, cloned into pTZ57R/T plasmid separately and then transformed to E. coli competent cells. Two samples of each genes were sequenced and compared with the sequences available in the Gen Bank, and then cloned in pBI121 vector and transformed to E.coli competent cells. Accuracy of these constructs tested with digestion by BamH1 and Sac1 and PCR reaction with specific primers. These two constructs (pBI-PVS-CP and pBI-PVYN-CP) were transformed in Agrobacterium tumefacience (GV3850) including rifamepcin resistant gene and injected in to micro tuber disks. Transgenic plantlets were rooted and transferred to pots and tested by PCR and ELISA for transformation and expression of the CP genes. Out of 20 lines, only 6 and 4 lines were contained CP genes of PVYN-CP and PVS-CP, respectively. Moreover, in 2 lines both CP genes were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transgenic plant
  • Virus diseases
  • Potato plants