تاثیر دو نوع هورمون بر تولید برگ های حاوی پایه جوانه در روش باززایی مستقیم گیاه چغندرقند

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی¬ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم¬آباد

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده

به­منظور مطالعه­ی سطوح هورمونی مناسب برای تولید برگ­های حاوی پایه جوانه در روش باززایی مستقیم در گیاه چغندرقند، یک آزمایش فاکتوریل 2×4×4 با 32 تیمار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و در هر تکرار 10 ریزنمونه انجام گرفت. از جوانه انتهایی گیاهچه­های 10روزه به­عنوان ریزنمونه استفاده شد. فاکتورها سطوح غلظتی هورمون­های بنزیل­آدنین (BA) (0، 1، 5/1، 2 میلی­گرم در لیتر) و نفتالین استیک اسید (NAA) (0، 5/0، 75/0 و 1 میلی­گرم در لیتر) و دو لاین چغندرقند SBSI-04) و (SBSI-02 بودند. پس از گذشت دو هفته، ریزنمونه­ها به محیط ثابت با ترکیب هورمونی NAA (1/0میلی­گرم در لیتر) و BA (25/0 میلی­گرم در لیتر) منتقل شدند. پس از سه هفته، تعداد جوانه­های تولیدی شمارش و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این آزمون نشان داد که بیشترین جوانه تولیدی در لاین­های SBSI-04 و SBSI-02 به­ترتیب در سطوح هورمونی mg/l2 و mg/l 5/1 از بنزیل­آدنین (BA) تولید شدند. همچنین از نظر صفت تعداد جوانه به برگ، لاین SBSI-04 در سطح mg/l 2 و در مرتبه بعدی لاین SBSI-02 در سطح mg/l 5/1 هورمون BA بیشترین جوانه­ها را تولید نمودند. به­طورکلی لاین SBSI-04 بیشترین قابلیت القاء جوانه بر روی برگ را نشان داد ولی در مجموع هر دو ژنوتیپ برای باززایی بسیار مناسب تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Two Types of Hormones (BA and NAA) on Appearance of Shoot Base Explants in Sugar Beet (Beta vularis L. )

نویسندگان [English]

  • mitra Khademi 1
  • farhad Nazarian-Firouzabadi 2
چکیده [English]

In order to study the amount of appropriate phytohermones on production Leaves with shoot base buds during sugar beet direct regeneration, a completely randomized design with 32  Treatment was usedin a 4 x4 x2 factorial arrangement, with four replicates, each containing 10 explants. Terminal buds were used as explants from 10day old plants. The treatments were the combination of four Benzyladenine (BA) concentrations (0.0, 1, 1.5, and 2 mg/l), four Naphthalene acetic acid (NAA) concentrations (0.0, 0.5, 0.75, 1 mg/l) and two parent lines (SBSI-02 and SBSI-04). After two weeks, explants were transferred to MS medium supplemented with NAA (0.1 mg/l) and BA (0.25 mg/l). The number of regenerated shoots base was counted after three weeks. The results of this experiment showed that the highest Number of shoot base was obtained in SBSBI-04 and SBSBI-02 in a MS medium supplemented with 2 mg/l BA and 1.5 mg/l BA. Furthermore, SBSI-04 produced higher ratio of number of buds/ number of leaves at 2 mg/l BA. Although both lines were found to have significant regeneration potential, SBSI-04 showed much higher shoot base induction on leaves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shoot tip
  • Tissue culture
  • Transformation efficiency
  • Auxins
  • Cytokinins