بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره گروه پیوستگی ژنومA در جمعیت‌های وحشی اینکورن و گندم هگزاپلوئید

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور ایلام، واحد بدره و دانش آموخته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام

چکیده

به­منظور بررسی تنوع آللی، هفت نشانگر ریزماهواره از گروه پیوستگی ژنوم A،  21 رقم گندم هگزاپلوئید و 21 جمعیت وحشی اینکورن مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 44 آلل با دامنه 3 تا 10 و میانگین 2/6 در گندم هگزاپلوئید و 52 آلل در محدوده 2 تا 14 با میانگین 4/7 در جمعیت‌های اینکورن تکثیر شد. شاخص چندشکلی از 26/0 تا 81/0 و میانگین 588/0 برای گندم هگزاپلوئید و 37/0 تا 92/0 و میانگین 75/0 برای اینکورن به­دست آمد. تجزیه خوشه‌ای با ترسیم خوشه بر اساس روش دورترین همسایه، مبتنی بر ماتریس تشابه جاکارد انجام که ارقام هگزاپلوئید و جمعیت‌ها وحشی اینکورن را به 5 گروه منتسب کرد. در این گروه‌بندی ژنوتیپ­های هگزاپلوئید و اینکورن به‌خوبی از هم تفکیک شدند. میانگین بالای تعداد آلل و شاخص چندشکلی به­دست آمده در جمعیت‌های وحشی اینکورن نشان­دهنده‌ تنوع بالا و مورد انتظار در جمعیت‌های وحشی گندم اینکورن موجود در ایران است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelic Variation of Microsatellite Markers from Linkage Group A Genome in Wild Populations of Einkorn and Hexaploid Wheat

نویسندگان [English]

  • bahman Fazelinasab 1
  • mohammad reza naghavi 2
  • ali ashraf mehrabi 3
چکیده [English]

To investigate the allelic diversity, seven microsatellite markers from genome linkage groups A, 21 Hexaploid wheat cultivars and 21 wild populations Einkorn were used. A total of 44 alleles with an average range of 3 to 10 and an average 6.2 in hexaploid wheat and 52 alleles ranging from 2 to 14 with an average of 7.4 were amplified for Einkorn populations. Diversity index were related for hexaploid wheat from 0.26 to 0.81 and the mean of 0.588 and for Einkorn genotypes from 0.37 to 0.92, average 0.75. Cluster analysis was achieved on the basis of complete linkage method and Jaccard similarity matrix that the hexaploid cultivars and wild populations Einkorn well separated from together and were putted in five groups. Higher mean number of alleles and the polymorphism in wild populations Einkorn showed high variability expected in wild populations Einkorn wheat in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hexaploid wheat
  • Einkorn
  • Allelic variation
  • A genome
  • SSRs