استفاده از مشخصات ظاهری و نشانگر PCR- SCAR به‌منظور شناسایی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne spp.) شایع در گلخانه‌های منطقه سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویان سابق کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج

2 دانشیار نماتدشناسی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج

3 استادیار ژنتیک دام، گروه علوم دام دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج

چکیده

نماتدهای ریشه‌گرهی، جنسMeloidogyne ، از عوامل محدودکننده کشت محصولات صیفی، ازجمله گوجه‌فرنگی و خیار هستند. مبارزه با نماتدهای ریشه‌گرهی، مستلزم ‌شناسایی دقیق آن‌ها است. به­منظور شناسایی گونه شایع نماتد ریشه‌گرهی در ناحیه سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد (شهرستان‌های بویراحمد و دنا)، پس از جداسازی و خالص‌سازی نماتد و تکثیر آن بر روی رقم حساس گوجه‌فرنگی، براساس صفات ظاهری لارو سن دوم و نقوش انتهای بدن نماتد ماده بالغ، جدایه‌ها تشخیص داده شدند. به­منظور تشخیص مولکولی، با استفاده از کیت، DNA ژنومی از مخلوط کیسه تخم و لارو سن دوم استخراج و با کمک سه جفت آغازگر اختصاصی inc،  arو jav انتخاب شده براساس تعیین توالی نواحی به­دست آمده از نشانگر RAPD تکثیر شدند. در هر 10 جمعیّت مورد بررسی یک قطعه 670 جفت‌ بازی توسط جفت آغازگر javf/javr تکثیر گردید ولی توسط آغازگرهای inc و ar که به­ترتیب آغازگرهای اختصاصیM. incognita  و M. arenaria می‌باشند، هیچ قطعه‌ای حاصل نشد. براساس مطالعات مولکولی و مشخصات ظاهری، گونه شایع ناحیه سردسیری استان، M. javanica تعیین گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Morphological Characters and PCR- SCAR Markers for Identification of Dominant Species of Root-knot Nematode (Meloidogyne spp.) in Glasshouses of Cold Region of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Iran

نویسندگان [English]

  • kiumars miraki 1
  • mohammad abdolahi 2
  • mostafa mohaghegh dolatabadi 3
  • najmeh ghezalbash 1
چکیده [English]

Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are one of the major limiting factors for the successful production of green-house crops, including tomatoes and cucumber. Accurate identification of nematodes is important in the management program. Identification of the dominant species of root-knot nematode in the cold region of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province (counties of Boyer-Ahmad and Dena), Iran, was done based on morphology of J2s and females as well as PCR-SCAR. For molecular identification, by using DNA extraction kit, DNA extracted from a mixture of eggs and second stage juveniles. The SCAR primers Fjav/Rjav, Finc/Rinc and Far/Rar were used for producing species specific products of 670bp, 1200bp and 420bp. The Fjav/Rjav primer set, used to detect M. javanica, amplified a 670bp fragment in all of the studied populations. Based on the morphological and molecular studies, the species of the root-knot nematode was identified as M. javanica.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meloidogyne javanica
  • Morphologic
  • Morphometric
  • PCR- SCAR marker