شناسایی ساختار ژنی سویه‌های بومی باکتری thuringiensis Bacillus جداسازی شده از خاک‌های مناطق جنگلی استان مازندران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 استادیاران حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

سویه­های بومی (Bt) Bacillus thuringiensis از خاک­های جنگلی مناطق مختلف استان مازندران جداسازی و ژن Cry1عامل تولید پروتئین موثر روی حشرات،در آنها ردیابی شد. از 32 نمونه خاک مورد بررسی از طریق بازدارندگی انتخابی استات­سدیم، 144 سویه­ی باسیلوس جداسازی گردید. پس از کشت کلنی­ها، رنگ­آمیزی اختصاصی و شناسایی میکروسکوپی در 63/32% از سویه­ها پروتئین­های کریستالی مشاهده شد که برای بسیاری از حشرات سمی هستند. بررسی جدایه­های Bt نشان داد که در هفت جدایه، ژن Cry1وجود دارد. آزمایش‌های تعیین ساختار ژنی برای وجود چهار ژن Cry1A(شاملAa، Ab، Ac و Ad) و ژن‌های Cry1B، Cry1C، Cry1D، Cry1E، Cry1F، Cry1G، Cry1H، Cry1I، Cry1J و Cry1K با استفاده از 14 جفت آغازگر اختصاصی انجام شد. ژن­های Cry1Ac و Cry1I در تمامی سویه­ها مشاهده شد، ولی ژن­های Cry1Aa، Cry1E و Cry1G در هیچ یک از سویه­ها یافت نشدند. نتایج این پژوهش نشان داد که از این شیوه‌های مولکولی می­توان برای ردیابی سویه­های بومی باکتری Bt که دارای پروتئین­های موثر روی حشرات هستند، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Characterization of Native Bacillus thuringiensis Strains Isolated from Forst Soil Samples of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • fatmeh gerayli moradi 1
  • mahmood mohammadi sharif 2
  • ali reza hadizadeh 2
  • vali allah babaee zad 2
چکیده [English]

Native Bacillus thuringiensis (Bt) strains were isolated from forest soils samples of different regions in Mazandaran province and some encoding genes (Cry1) for insecticidal crystal proteins were detected in the isolated Bt strains. A total of one hundred forty four Bacillus strains were isolated from 32 soil samples using selective inhibitory property of sodium acetate. Insecticidal crystal proteins were detected in 32.63% of the isolates following colonies culturing, specific staining and microscopic identification. Cry1 gene was recognized in seven isolates as consequence of molecular analysis of the strains. Gene content investigation was carried out to detecting four Cry1A (Aa, Ab, Ac and Ad), Cry1B, Cry1C, Cry1D, Cry1E, Cry1F, Cry1G, Cry1H, Cry1I, Cry1J and Cry1K genes by using 14 specific primers. Cry1Ac and Cry1I genes were detected in all isolates, but Cry1Aa, Cry1E and Cry1G were not found in all isolates. Based on the results, the described molecular procedure can be exploited for identification of the insecticide-proteins encoding genes.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crystal protein
  • Cry1 gene
  • Molecular characterization of Bt