اثر اتیل‌متان‌سولفونات (EMS) بر برخی از شاخص‌های رشد و نمو در گیاهان باززائی‌شده اطلسی (Petunia hybrida Vilm.)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 استاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

به­منظور بررسی اثر  EMS بر  برخی از شاخص­های رشدونمو در نمونه­های باززائی­شده گیاه اطلسی (Petunia hybrida Vilm.)، ابتدا  بذر این گیاه در شیشه­های حاوی محیط­کشت  (MS) کشت داده شد. سپس از یک گیاه به­تعداد زیاد واکشت­های متعددی تکثیر شد. جداکشت­هایی از قطعات برگ و ساقه آن تهیه و تحت تیمار EMS با غلظت 1% و 2% به­مدت 15، 30 و 60 دقیقه قرار گرفته و به محیط کشت باززائی (MS حاوی سیتوکینین BAP (Benzyl Amino Purine) انتقال یافتند. در نهایت گیاهچه­های باززائی شده از لحاظ مقدار رنگیزه­های فتوسنتزی، قطر سیستم آوندی و ریشه­دهی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین پروتئین گیاهچه­ها استخراج و مقدار پروتئین کل و الگوی الکتروفورزی آن­ها ارزیابی شد. نتایج نشان داد گیاهانی که تحت تیمار با مدت زمان و غلظت بیشتری از EMS قرار گرفتند تغییرات قابل­توجهی از لحاظ مقدار رنگیزه­های فتوسنتزی، قطر سیستم آوندی و زمان ریشه­دهی نسبت به گیاهان شاهد و بقیه گیاهان تیمار شده نشان دادند. این تغییرات با تغییرات حاصل از اندازه­گیری پروتئین کل و الگوی الکتروفورزی پروتئینی آن­ها نیز مطابق بود. به هرحال غلظت و مدت زمانی از تیمار EMS که منجر به تغییر در گیاه می­شود برای هر گیاه متفاوت است و بستگی به گیاه مورد مطالعه دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ethyl Methane Sulfonate on Some of Growth and Developmental Parameters in Plants Regenerated Petunia (Petunia hybrida Vilm.)

نویسندگان [English]

  • neda alsadat sahi 1
  • aliakbar ehsanpour 2
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of Ethyl Methane Sulfonate (EMS) on some of growth and developmental parameter in regenerated plant of Petunia hybrida Vilm., seeds of Petunia were cultured on MS medium. Then the large number of plant was reproduced from each single plant. Leaf and stem segments were treated with EMS 1% and 2% for 15, 30 and 60 minutes and were transferred to medium containing cytokinin BAP (benzyl amino purine). Finally photosynthetic pigments, diameter vascular system and root formation in regenerated plant were recorded. Protein from leaf segment was extracted and the total protein, and the protein patterns was evaluated using SDS-PAGE. The Results showed that treated plant with higher concentration of EMS for longer duration time, showed the significant differences in all parameters compared with control and other plants. These differences were similar with differences in protein assay and SDS-PAGE pattern of protein. However, the concentration and duration of EMS treatment resulted in change the plant is different for each plant and it is depending on the plant used for the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petunia hybrida
  • Ethyl methane sulfonate
  • Chlorophyll
  • Protein