نویسنده = علی اشرف مهرابی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف کلزا با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-43

سارا صفری؛ علی اشرف مهرابی