شناسایی نشانگرهای SNP مشترک مؤثر بر صفات وزن بدن و برخی قطعات لاشه در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشآموخته کارشناسی ارشد،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

5 دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

6 استادیار گروه بیوتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته، کرمان

7 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نشانگرهای چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) مشترک مؤثر بر صفات وزن بدن در دو و چهار هفتگی، وزن سینه و لاشه (کشتار شده در چهار هفتگی) بود. بدین منظور از داده­های فنوتیپی 105 قطعه بلدرچین و 12798 نشانگر SNP استفاده شد. همبستگی فنوتیپی بین صفات مورد نظر با استفاده از مدل چهار صفتی برآورد شد به گونه­ای که اثرات جنس و هچ به‌عنوان اثرات ثابت در نظر گرفته شدند. هم‌چنین روش تابعیت تک نشانگری برای برآورد اثر هر نشانگر برای صفات مورد نظر به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر جنس و هچ بر چهار صفت مورد مطالعه معنی­دار بود (p < 0.0001). بیش‌ترین همبستگی بین وزن چهار هفتگی و وزن لاشه برآورد گردید (96/0). تعداد SNPهای مشترک موثر بر چهار صفت مذکور 3 و 36 عدد به‌ترتیب در سطوح معنی‌داری 1 و 5 درصد به‌دست آمدند. با توجه به همبستگی بالای بین صفات مورد بررسی، احتمالاً SNPهای مؤثر مشترک در بین چهار صفت بر روی ژن‌های کنترل‌کننده این صفات و یا در نزدیکی آن‌ها قرار گرفته҅اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Common Effective SNP Markers for Body Weight and Some Cut- Up Carcass Traits in Japanese Quail

نویسندگان [English]

 • Mina Zohrabi 1
 • Hossein Mehraban 2
 • Nasrollah Pirani 3
 • Ahmad Ahmadi 4
 • Narges Madahi 5
 • Elham Rezvannejad 6
 • Abbas Pakdel 7
1 M.Sc. Graduated Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord
4 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, Hamedan
5 Graduated Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord
6 Assistant Professor, Department of Biotechnology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman
7 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan
چکیده [English]

The objective of this study was to investigate common effective single nucleotide polymorphism (SNP) on two and four week body weight, breast and carcass weights traits (slaughtered at 28 days of age) in Japanese quail. For this purpose, phenotypic data of 105 birds and 12798 SNPs were used. Phenotypic correlation among the interested traits were estimated using a multiple (four) trait model, such that the effects of sex and hatch were considered as a fixed effects. Also, a single marker regression method was applied to estimated marker (SNP) effect for each traits. The results showed that the effect of sex and hatch on the interested traits were significant (p < 0.0001). The highest correlation was estimated between four week body weight and carcass weight (0.96). The number of common effective SNPs were 3 and 36 for 1% and 5% significant levels, respectively. Due to the high correlation among these traits, probably common effective SNPs are located on or near the genes controlling these traits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast weight
 • Carcass weight
 • Phenotypic correlation
 • Single marker model
Ahmadi, A. 2011. Mapping of loci affecting on some performance traits in Japanese quail. PhD Thesis, the College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University. pp. 99. (In Persian).

Beiki, H., Pakdel, E. and Moradi-Shahrebabak, M. 2008. Examine the composition and characteristics in Japanese quail. National Conference of Livestock and Poultry Industry, Iran. 1-4. (In Persian)

Esmailizadeh, K. A., Baghizadeh, A. and Ahmadizadeh, M .2012. Genetic mapping of quantitative trait loci affecting body weight on chromosome line commercial strain of Japanese quail. Animal Production Science, 52: 64-68.

Frésard, L., Leroux, S., Dehais, P., Servin, B., Gilbert, H., Bouchez, O. and Pitel, F. 2012. Fine mapping of complex traits in non-model species using next generation sequencing and advanced intercross lines in Japanese quail. BMC Genomics, 13: 551.

Fulton, J. E. 2012. Genomic selection for poultry breeding. Animal Frontiers, 2: 30-36.

Gu, X., Feng, C., Ma, L., Song, C., Wang, Y., Da, Y. and Li, N. 2011. Genome wide association study of body weight in chicken F2 resource population. PLoS One, 6: e21872.

Hadfield, J. D. 2010. MCMC methods for multi-response generalized linear mixed models: The mixed models: the MCMCglmm R package. Journal of Statistical Software, 33: 1-22.

Kayang, B. B., Vignal, A., Inoue, M., Miwa, M., Monvoisin, J. L., Ito, S. and Minvielle, F. 2004. A first‐generation microsatellite linkage map of the Japanese quail. Animal Genetics, 35: 195-200.

Khaldari, M., Mehrbani Yeganeh, M., Pakdel, A., Nejati-Javaremi, A. and Berg, P. 2011. Response to family selection and genetic parameters in Japanese quail selected for four week breast weight. Archive Tierzucht, 54: 212-223.

Li, Z., Zheng, M., Abdalla, B. A., Zhang, Z., Xu, Z., Ye, Q., Xu, H., Luo, W., Nie, Q. and Zhang, X. 2016. Genome-wide association study of aggressive behaviour in chicken. Scientific reports, 6.

Meuwissen, T., Hayes, B. J. and Goddard, M. E. 2001. Prediction of total genetic value using genome-wide dense markers maps. Genetics, 157: 1819-1829.

Minvelle, F., Kayang, B., Mmarayama, M., Miwa, A., Gourichon, D., Neau, A., Monvoision, J. and Ichito, S. H. 2006. Microsatellite mapping of QTL affecting growth feed consumption egg production tonic immobility and body temperature of Japanese quail. BMC Genomics, 7: 26-32.

Moradian, H., Esmailizadeh, A. K., Sohrabi, S. S., Nasirifar, E., Askari, N., Mohammadabadi, M. R. and Baghizadeh, A. 2014. Genetic analysis of an F2 intercross between two strains of Japanese quail provided evidence for quantitative trait loci affecting carcass composition and internal organs. Molecular Biology Reports, 41(7): 4455-4462.

Narinc, D., Aksoy, T. and Karaman, E. 2010. Genetic parameters of growth curve parameters and weekly body weights in Japanese quails. Journal Animal Science, 9: 501-507.

Ori, R. J., Esmailizadeh, A. K., Charati, H., Mohammadabadi, M. R. and Sohrabi, S. S. 2014. Identification of QTL for live weight and growth rate using DNA markers on chromosome 3 in an F2 population of Japanese quail. Molecular Biology Reports, 41: 1049-1057.

Psifidi, A., Banos, G., Matika, O., Desta, T. T., Bettridge, J., Hume, D. A., Dessie, T., Christley, R., Wigley, P., Hanotte, O. and Kaiser, P. 2016. Genome-wide association studies of immune, disease and production traits in indigenous chicken ecotypes. Genetics Selection Evolution, 48: 74.

Rezvannejad, A., Pakdel, E., Miraee Ashtiany, S. R., Mehrabani Yeghane, H. and Yaghoby M. M. 2011. QTL mapping for body weight up to 28 days of age using candidate regions in Japanese quail. Iranian Journal of Animal Science, 34: 423-430. (In Persian).

Rezvannejad, A., Yaghoobi, M. and Rashki, M. 2014. Quantitative trait loci for body weight and carcass traits in Japanese quail. Journal of Livestock Science and Technologies, 2(1): 49-55.

Roussot, O., Fève, K., Plisson-Petit, F., Pitel, F., Faure, J. M., Beaumont, C. and Vignal, A. 2003. AFLP linkage map of the Japanese quail Coturnix japonica. Genetic Selection Evolution, 35: 559-572.

Saatci, M., Omed, H. and Dewi, I. 2006. Genetic parameters from univariate and bivariate analyses of egg and weight traits in Japanese quail. Poultry Science, 85: 185-190.

Shen, M., Qu, L., Ma, M., Dou, T., Lu, J., Guo, J., Hu, Y., Yi, G., Yuan, J., Sun, C. and Wang, K. 2016. Genome-Wide Association Studies for Comb Traits in Chickens. PloS One, 11: e0159081.

Vali, N., Edriss, M. A. and Rahmani, H. R. 2005. Genetic parameter of body and some carcass traits in two quail strains. Journal of Poultry Science, 4: 296-300.

Van der Poel, J. J., Biscarini, F., Rodenburg, B. T., van Arendonk, J., Aparmentier, H. K., Jungerius, A. P. and Bovenhuis, H. 2011. Across-line SNP association study for immune and behavioral traits in laying hens. BMC Proceedings, 5: 18

Wu, Y., Pan, A. L., Pi, J. S., Pu, Y. J., Du, J. P., Liang, Z. H. and Shen, J. 2012. One novel SNP of growth hormone gene and its associations with growth and carcass traits in ducks. Molecular Biology Reports, 39: 8027-8033.

Yang, J., Zhu, W., Chen, J., Zhang, Q., and Wu, S. 2014. Genome-wide Two-marker linkage disequilibrium mapping of quantitative trait loci. BMC Genetics, 15: 20-49.

Yi, G., Shen, M., Yuan, J., Sun, C., Duan, Z., Qu, L., Dou, T., Ma, M., Lu, J., Guo, J. and Chen, S. 2015. Genome-wide association study dissects genetic architecture underlying longitudinal egg weights in chickens. BMC Genomics, 16: 1.

Yuan, J., Wang, K., Yi, G., Ma, M., Dou, T., Sun, C., Qu, L. J., Shen, M., Qu, L. and Yang, N. 2015. Genome-wide association studies for feed intake and efficiency in two laying periods of chickens. Genetics Selection Evolution, 47: 1.