دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-116 

علمی - پژوهشی

1. بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک معمولی لوبیا در استان زنجان

صفحه 1-9

10.22084/ab.2016.2058

الهام آهنگر مقتدر؛ امید عینی گندمانی؛ رحیم احمدوند؛ عباس بهازی


2. شناسایی نشانگرهای SNP مشترک مؤثر بر صفات وزن بدن و برخی قطعات لاشه در بلدرچین ژاپنی

صفحه 11-16

10.22084/ab.2016.2059

مینا ظهرابی؛ حسین مهربان؛ نصراله پیرانی؛ احمد احمدی؛ نرگس مداحی؛ الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل


5. تجزیه و تحلیل توالی‌های غیرترجمه شونده خانواده عوامل رونویسی bZIP در جو

صفحه 45-52

10.22084/ab.2016.2062

فرزان قانع گل‌محمدی؛ زهرا سادات شبر؛ احسان پورعابد؛ فرخ قناطیر