تأثیر شوری بلندمدت بر فعالیت‌های آنزیم‌های پراکسیداز و ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه چمنشور (Aeluropus littoralis)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

3 استاد پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

تنش شوری، منجر به تنش اکسیداتیو و افزایش رادیکال‌های آزاد اکسیژن می‌شود که برای سلول سمی می‌باشد. گیاهان از چند سیستم آنتی‌اکسیدانتی برای محافظت از سلول‌های خود علیه این سموم استفاده می‌کنند. در این مطالعه اثر تنش بلندمدت شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز، کلروفیل، نشت غشائی و روابط آب برگ در گیاه هالوفیت چمن‌شور (Aeluropus littoralis) مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور ریشه و برگ گیاهان تحت 60 روز تنش شوری با غلظت‌های صفر، 250، 450 و 650 میلی‌مولار NaCl قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و آسکوربات پراکسیدازها در برگ تمام تیمارها افزایش یافته است. فعالیت آنزیم پراکسیداز در تنش 450 و 650 میلی‌مولار و آنزیم آسکوربات پراکسیداز در 250 و 450 میلی‌مولار در ریشه افزایش داشت. در 650 میلی‌مولار میزان نشت غشایی افزایش و میزان کلروفیل و محتوای آب نسبی (RWC) کاهش پیدا کرد.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Long Term Salinity Stress on Peroxidase Enzymes Activities and Physiological Characteristic of Aeluropus littoralis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Moradian 1
  • Mostafa Modarresi 2
  • Ghorbanali Nematzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari
2 M.Sc. Graduated, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari
3 Professor, Tabarestan Institute of Genetic and Agricultural Biotechnology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari
چکیده [English]

Salinity stress generates oxidative stress and the reactive oxygen radicals which is toxic for cell. Plants adapted to develop antioxidant system to protect the cells from these toxins. In this study, the effect of long term salinity stress was studied on antioxidant enzymes activity like peroxidase and ascorbate peroxidase, chlorophyll, membrane leakage and water relation of leaves in halophyte plant Aeluropus littoralis. The leaves and root of growth plant treated with NaCl at different salt concentration (0, 250, 450 and 650 mM) for a period of 60 days. The results indicated enzyme activity of peroxidase and ascorbate peroxidase increased in all concentration of NaCl in leaves. In root, the activity of peroxidase in 450 and 650 mM and in ascorbate peroxidase in 250 and 450 mM of NaCl increased. In 650 mM of treatment the amount of membrane leakage was high while chlorophyll content and relative water content (RWC) were decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aleuropus littoralis
  • Oxidases
  • Salinity stress
  • Chlorophyll
  • Memberane leakage
Asada, K. 1992. Ascorbate peroxidase -a hydrogen peroxide-scavenging enzyme in plants. Physiologia Plantarum, 85(2): 235-241.

Barhoumi, Z., Djebali, W., Chaibi, W., Abdelly, C. and Smaoui, A. 2007a. Salt impact on photosynthesis and leaf ultrastructure of Aeluropus littoralis. Journal of Plant Research, 120(4): 529-537.

Barhoumi, Z., Djebali, W., Smaoui, A., Chaïbi, W. and Abdelly, C. 2007b. Contribution of NaCl excretion to salt resistance of Aeluropus littoralis (Willd) Parl. Journal of Plant Physiology, 164(7): 842-50.

Ben Amor, N., Ben Hamed, K., Debez, A., Grignon, C. and Abdelly, C. 2005. Physiological and antioxidant responses of the perennial halophyte Crithmum maritimum to salinity. Plant Science, 168(4): 889-899.

Ben Amor, N., Jiménez, A., Megdiche, W., Lundqvist, M., Sevilla, F. and Abdelly, C. 2007. Kinetics of the anti-oxidant response to salinity in the halophyte Cakile maritima. Journal of Integrative Plant Biology, 49(7): 982-992.

Bowler, C., Van Montagu, M. and Inzé, D. 1992. Superoxide dismutase and stress tolerance. Annual Review Plant Physiology, 43: 83-116.

Bradford, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72(1-2): 248-254.

Fan, X. and Sokorai, KJB. 2005. Assessment of radiation sensitivity of fresh-cut vegetables using electrolyte leakage measurement. Postharvest Biology and Technology, 36(2): 191-197.

Hafsi, C., Romero-Puertas, M., del Río, L., Sandalio, L. and Abdelly, C. 2010. Differential antioxidative response in barley leaves subjected to the interactive effects of salinity and potassium deprivation. Plant and Soil, 334(1): 449-460.

Hoagland, D. R. and Arnon, D. I. 1950. The water culture method for growing plants without soil. California Agricultural Experiment Station Circular, 347: 1-32.

Lee, G., Carrow, R. N. and Duncan, R. R. 2005. Growth and water relation responses to salinity stress in halophytic seashore paspalum ecotypes. Scientia Horticulturae, 104(2): 221-236.

Mittler, R. 2002. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant Science, 7: 405-410.

Modarresi, M., Nematzadeh, G. and Zarein, M. 2013a. Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene from halophyte Aeluropus lagopoides: Identification and characterization. Journal of Crop Improvement, 27: 281-290.

Modarresi, M., Nematzadeh, G. A. and Moradian, F. 2013b. Molecular characterization of two new Cu/Zn superoxide dismutase genes from halophyte Aeluropus lagopoides. Journal of Crop Improvement, 27(6): 627-635.

Modarresi, M., Nematzadeh, G. A. and Moradian, F. 2013c. Salinity response pattern and isolation of catalase gene from halophyte plant Aeluropus littoralis. Photosynthetica, 51(4): 621-629.

Modarresi, M., Moradian, F. and Nematzadeh, G. A. 2014. Antioxidan responses of halophyte plant Aeluropus littoralis under long term salinity. Biologia, 69(4): 478-483.

Nakano, Y. and Asada, K. 1981. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant and Cell Physiology, 22(5): 867-880.

Örvar, B. L. and Ellis, B. E. 1997. Transgenic tobacco plants expressing antisense RNA for cytosolic ascorbate peroxidase show increased susceptibility to ozone injury. The Plant Journal, 11(6): 1297-1305.

Porra, R. 2002. The chequered history of the development and use of simultaneous equations for the accurate determination of chlorophylls a and b. Photosynthesis Research, 73(1-3): 149-156.

Ranieri, A., Petacco, F., Castagna, A. and Soldatini, G. F. 2000. Redox state and peroxidase system in sunflower plants exposed to ozone. Plant Science, 159(1): 159-167.

Sairam, R. K. and Srivastava, G. C. 2002. Changes in antioxidant activity in sub-cellular fractions of tolerant and susceptible wheat genotypes in response to long term salt stress. Plant Science, 162(6): 897-904.

Seckin, B., Turkan, I., Sekmen, A. H. and Ozfidan, C. 2010. The role of antioxidant defense systems at differential salt tolerance of Hordeum marinum Huds. (sea barleygrass) and Hordeum vulgare L. (cultivated barley). Environmental and Experimental Botany, 69(1): 76-85.

Shabala, S. N., Shabala, S. I., Martynenko, A. I., Babourina, O. and Newman, I. A. 1998. Salinity effect on bioelectric activity, growth, Na+ accumulation and chlorophyll fluorescence of maize leaves: a comparative survey and prospects for screening. Functional Plant Biology, 25(5): 609-616.

Silveira, J. A. G., Araújo, S. A. M., Lima, J. P. M. S. and Viégas, R. A. 2009. Roots and leaves display contrasting osmotic adjustment mechanisms in response to NaCl-salinity in Atriplex nummularia. Environmental and Experimental Botany, 66(1): 1-8.

Yaghubi, M., Nematzadeh, G. A., Pirdashti, H. and Modarresi, M. 2013. Changes in some morphological traits of two contrast rice (Oryza sativa L.) cultivars in response to salinity International Journal of Farming and Allied Sciences, 2(22): 1037-1041.

Yang, F., Xiao, X., Zhang, S., Korpelainen, H. and Li, C. 2009. Salt stress responses in Populus cathayana Rehder. Plant Science, 176(5): 669-677.