تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در برخی ارقام گندم نان با استفاده از نشانگرهای آلل اختصاصی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده

پروتئین‌های ذخیره‌ای آندوسپرم از مهم‌ترین عوامل موثر بر کیفیت دانه گندم می‌باشند. زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-GS) نقش کلیدی را در شکل و ساختار گلوتن بازی می­کنند و ارتباط تنگاتنگی با کیفیت گندم دارند. جهت بررسی تنوع آللی در مکان‌های ژنی کدکننده زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در 25 رقم از گندم‌های نان ایرانی و استرالیایی، نه جفت آغازگر آلل اختصاصی برای مکان‌های ژنی (Glu-A1،Glu-B1وGlu-D1) به‌کار گرفته شدند. نتایج نشان داد که برای مکان ژنی Glu-A1، سه آلل (AxNull، Ax1 و Ax2*) شناسایی گردیدند که در بین آن‌ها بیش‌ترین فراوانی مربوط به آلل Ax2* با فراوانی 56 درصد بود. برای مکان ژنی Glu-B1 در مجموع شش آلل شناسایی شدند، که ترکیب آللی Bx7+By8با فراوانی 32 درصد بیش‌ترین فراوانی را داشت. برای مکان ژنی Glu-D1، در مجموع دو آلل شناسایی شد که ترکیب آللی Dx2+Dy12 با فراوانی 82 درصد بیش‌ترین فراوانی را در بین آلل‌های شناسایی شده به خود اختصاص داد. در نهایت رتبه‌بندی ژنوتیپ‌ها براساس سیستم امتیازدهی پی‌فلاگر به‌منظور پیش‌بینی کیفیت پخت نان نشان داد که اکثر ژنوتیپ‌های مورد بررسی رتبه 8، 9 و 10 را داشتند که نشان‌دهنده‌ی کیفیت پخت نان خوب تا عالی آن‌ها است. نتایج تجزیه خوشه‌ای براساس زیرواحدهای مختلف نیز این ارقام با کیفیت بالا را در یک گروه مجزا قرار داد. از تنوع شناسایی شده در این پژوهش می‌توان به‌عنوان منبع با ارزش تنوع آللی در برنامه‌های اصلاحی گزینش به کمک نشانگر به‌منظور بهبود کیفیت محصولات نهایی حاصل از گندم بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Allelic Variation of High Molecular Weight Glutenin Subunits in Bread Wheat Cultivars Using Allele Specific Markers

نویسندگان [English]

  • Ali Izanloo 1
  • Soheil Parsa 1
  • Mohammadghader Ghaderi 1
  • Somaye Pahlavani 2
1 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand
2 M.Sc. Graduated, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand
چکیده [English]

Endosperm storage proteins are important factors affecting wheat grain quality, so that high molecular weight glutenin subunits play a key role in the gluten formation and structure and are closely related to wheat quality. To investigate the allelic variation at the loci coding high molecular weight glutenin subunits (HMW-GS) among 25 bread wheat genotypes of, nine allele-specific primer pairs (Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1) were used. Results showed that at the Glu-A1 locus, three allele (AxNull, Ax1 and Ax2*) were identified. The highest frequency belonged to allele Ax2* (56%). At the Glu-B1 locus, six alleles were detected, totally. The allelic combination of Bx7CD+By8 was 32% in frequency which showed the highest frequency. At the Glu-D1 locus, two alleles were detected. At this locus, allelic combination of Dx2­+Dy12 had the highest frequency of 82% among the detected alleles. The Pfluger scoring system was utilized to score Glutenin composition. The studied genotypes showed different allelic combinations with a different level of quality score. Most of genotypes were ranked as good to excellent bread-making quality. Cluster analysis grouped all high quality cultivars in a separate cluster. The variations identified in this study can be a valuable resource of allelic diversity for breeding programs to improve the quality of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelic combination
  • Marker assisted selection
  • Wheat quality
Ahmad, M. 2000. Molecular marker-assisted selection of HMW glutenin alleles related to wheat bread quality by PCR-generated DNA markers. Theoretical and Applied Genetics, 101: 892-896.

Bahraei, S., Saidi, A. and Alizadeh, D. 2004. High molecular weight glutenin subunits of current bread wheats grown in Iran. Euphytica, 137: 173-179.

Bietz, J. A., Shephard, K. W. and Wall, J. S. 1975. Single-kernel analysis of glutenin: Use in wheat genetics and breeding. Cereal Chemistry, 52: 513-532.

Blechl, A., Lin, J., Nguyen, S., Chan, R., Anderson, O. D. and Dupont, F. M. 2007. Transgenic wheats with elevated levels of Dx5 and/or Dy10 high-molecular-weight glutenin subunits yield doughs with increased mixing strength and tolerance. Journal of Cereal Science, 45: 172-183.

Briggle, L. W. and Curtis, B. C. 1987. Wheat worldwide. In: Heyne EG (Ed) Wheat and Wheat Improvement, 2nd edn. Agronomy, 13: 1-32.

Bushuk, W. 1998. Wheat breeding for end-product use. Euphytica, 100: 137-145

Butow, B. J., Ma, W., Gale, K. R., Cornish, G. B., Rampling, L., Larroque, O., Morell, M. K. and Bekes, F. 2003. Molecular discrimination of Bx7 alleles demonstrates that over expression has a major impact on wheat flour dough strength. Theoretical and Applied Genetics, 107: 1524-1532.

Dai, Z., Yin, Y., Li, Y., Cao, L. and Wang, Z. 2013. Variation of high-molecular-weight glutenin subunits and glutenin macropolymer particle distribution in wheat grains produced under different water regimes. The Crop Journal, 1: 84-89.

Fleury, D., Jefferies, S., Kuchel, H. and Langridge, P., 2010. Genetic and genomic tools to improve drought tolerance in wheat. Journal of Experimental Botany, 61: 3211-3222.

Gale, K. R. 2004. Diagnostic DNA markers for quality traits in wheat. Journal of Cereal Science, 41: 181-192.

Ghoreishi, S., Izanloo, A., Parsa, S. and Ghaderi, M. G. 2014. Associations between high molecular weight glutenin subunits with bread quality traits of some bread wheat cultivars. Cereal Research, 4(3): 199-209.

Haghparast, R., Rajabi, R., Najafian, G., Rashmekarim, K. and Aghaee-sarbarzeh, M. 2009. Evaluation of indices related to grain quality in advanced bread wheat genotypes under rainfed conditions. Seed and Plant Improvement Journal, 25-1(2): 315-328.

Izadi-Darbandi, A., Yazdi-Samadi, B., Shanejat-Boushehri, A. A. and Mohammadi, M. 2010. Allelic variations in Glu-1 and Glu-3 loci of historical and modern Iranian bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Journal of Genetics, 89: 193-199.

Keyhani, T., Shahnejat-Bushehri, A. A. and Naghavi, M. R. 2015. Molecular study of high molecular weight glutenin subunits in Iranian wheat. Modern Genetics Journal, 10: 99-106.

Kocourkova, Z., Bradova, J., Kohutova, Z., Slamova, L., Vejl, P. and Horcicka, P. 2008. Wheat breeding for the improved breed-making quality using PCR based markers of glutenins. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 44(3): 105-113.

Lafiandra, D., Masci, S., D'Ovidio, R. and Margiotta, B. 2000. The genetics of wheat gluten proteins: An overview. In: Shewry, P. R. and Tatham, A. S. (eds) Wheat Gluten. The Royal Society of Chemistry, pp 568.

Lei, Z. S., Gale, K. R., He, Z. H., Gianibelli, C., Larroque, O., Xia, X. C., Butow, B. J. and Ma, W. 2006. Y-type gene markers for enhanced discrimination of high-molecular weight glutenin alleles at the Glu-B1 locus in hexaploid wheat. Journal of Cereal Science, 43: 94-101.

Liu, S., Chao, S. and Anderson, J. A. 2008. New DNA markers for high molecular weight subunits in wheat. Theoretical and Applied Genetics, 118: 177-183.

Ma, W., Zhang, W. and Gale, K. R. 2003. Multiplex-PCR typing of high molecular weight glutenin alleles in wheat. Euphytica, 134: 51-60.

Mehrazar, E., Izadi Darbandi, A., Mohammadi, M. and Najafian, G. 2013. Validation of common wheat genotypes for bread making quality using STS-PCR markers. Applied Crop Breeding, 1: 101-110.

Morgunov, A. I., Pena, R. J., Crossa, J. and Rajam, S. 1993. Worldwide distribution of Glu-1 alleles in bread wheat. Journal of Genetics and Breeding, 47: 53-60.

Najafian, G. and Baghai, N. 2011. Genetic diversity of high molecular weight glutenin subunits of wheat cultivars and parental lines used in breeding programs cold and temperate climates of Iran. Seed and Plant Improvement Journal, 1-27(3): 305-322.

Najafian, G., Abde-Mishani, C. and Yazdi-Samadi, B. 1997. Effect of allelic variation for high molecular weight glutenin subunits on bread-making quality of breeding lines of wheat. Iranian Journal of Agricultural Science, 28(3): 1-13.  

Najafian, G., Bahrai, S., Baghaie, N., Mortezagholi, M. and Babaie-Goli, E. 2008. Bread making quality attributes of Iranian commericial cultivars of wheat and their HMW glutenin subunits composition. Proceeding of the 11th International Wheat Genetics Symposium. 24-29 Agu, Brisbane, QLD, Australia, 241.

Naserian Khiabani, B., Zamani, M. J., Hallajian, M. T. and Vedadi, C. 2009. Improvement of mutant wheat for baking quality using marker-assisted selection. In QY Shu ed. Induced plant mutations in the genomics era. Proceedings of an International Joint FAO/IAEA Symposium, Vienna, Austria, 455-458

Nikooseresht, R., Najafian, G., Mirfakhrai, R. G. H. and Dehghani, H. 2009. Evaluation of bread making quality of wheat using SDS sedimentation volume and high molecular weight glutenin subunits. Seed and Plant Improvement Journal, 25-1(3): 373-383.

Payne, P. I., Holt, L. M., Jackson, E. A. and Law, C. N. 1984. Wheat storage proteins: their genetics and their potential for manipulation by plant breeding. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 304: 356-371.

Payne, P. I., Nightingale, M. A., Krattinger, A. F. and Holt, L. M. 1987. The relationship between HMW glutenin subunit composition and bread-making quality of British grown wheat varieties. Journal of the Science of Food and Agriculture, 40: 51-65.

Pfluger, L. 1995. Wheat CAP (Coordinated Agricultural Project). Available at http://maswheat.ucdavis. edu/protocols/gluten/

Rabinovich, S. V. 1998. Composition of high molecular weight glutenin subunits connected with good quality in spring wheats and its distribution in different countries of world In: Slinkard, A. E. (Ed.) Proceedings of the 9th International Wheat Genetics Symposium, 4: 254-256.

Shewry, P. R., Halford, N. G. and Tatham, A. S. 1992. High molecular weight subunits of wheat glutenin. Journal of Cereal Science, 15: 105-120.

Shewry, P. R., Halford, N. G., Tatham, A. S., Popineau, Y., Lafiandra, D. and Belton, P. S. 2003. The high molecular weight subunits of wheat glutenin and their role in determining wheat processing properties. Advances in Food and Nutrition Research, 45: 219-302.

Uthayakumaran, S., Listiohadi, Y., Baratta, M., Batey, I. L. and Wrigley, C. W. 2006. Rapid identification and quantitation of high-molecular-weight glutenin subunits. Journal of Cereal Science, 44: 34-39.

Xu, Q., Xu, J., Liu, C. L., Chang, C., Wang, C. P., You, M. S., Li, B. Y. and Liu, G. T. 2008. PCR-based markers for identification of HMW-GS at Glu-B1x loci in common wheat. Journal of Cereal Science, 47: 394-398.

Zhu, J. and Khan, K. 2002. Quantitative variation of HMW glutenin subunits from hard red spring wheats grown in different environments. Cereal Chemistry Journal, 79: 783-786.