بررسی اختلافات ژنتیکی کلون¬های انتخابی انگور (Vitis vinifera L.) رقم بی¬دانه سفید با استفاده از نشانگرهای SSR و AFLP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه

2 استاد گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

انتخاب کلونی یکی از مهم­ترین روش­های اصلاح کمیت و کیفیت میوه در ارقام انگور می­باشد. امروزه نیاز به روش­های دقیق و قابل اعتماد برای تشخیص تفاوت­های ژنتیکی بین کلون­ها برای استفاده خزانه­داران و اصلاح­گران وجود دارد. به­منظور بررسی اختلافات ژنتیکی بین کلون­های بی­دانه سفید حاصله از برنامه انتخاب کلونی در استان آذربایجان غربی، از 23 نشانگر ریزماهواره و 7 ترکیب آغازگر AFLP استفاده شد. تجزیه داده­های حاصله از نشانگرهای ریزماهواره نتوانست هیچ­گونه اختلافی را بین این کلون­ها مشخص نماید در حالی که از 499 قطعه DNA به­دست آمده از آغازگرهای AFLP، هشت عدد چند شکل بودند. تعداد قطعات در محدوه 44 عدد در ترکیب آغازگری E34-M34 تا 97 قطغه در E31-M32 با میانگین 3/71 بود. تجزیه خوشه­ای بر اساس داده­های AFLP تمامی کلون­ها را در دو گروه قرار داد. اولین گروه شامل 9 کلون انگور بی­دانه سفید بدون اختلاف ژنتیکی و گروه دوم شامل کلون بی­دانه قرمز بود. روش AFLP فقط توانست کلون بی­دانه قرمز را از سایر کلون­های پوست سفید متمایز نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Genetic Differences of Grapevine (Vitis vinifera L.) cv. Bidaneh Sefid Clones Using SSR and AFLP Markers

نویسندگان [English]

  • Hammed Doulati Baneh 1
  • Seyed Abolghasem Mohammadi 2
1 Scientific staff of Agriculture and Natural Resources Research Center of West Azerbaijan, Uromiyeh
2 professor, Department of Horticulture, Tabriz University, Tabriz
چکیده [English]

Clonal selection has become the most important way to improve the quality of grape cultivars. Nowadays, there is a need for reliable and precise methods to characterize of clones for use by nurseries and breeders. To assess the genetic differences among clones of grapevine (Vitis vinifera L.) cv Bidaneh sefid, 10 selected clones from a clonal selection program were analyzed by 23 Simple Sequence Repeats (SSR) and seven Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) primer combination. No intra-varietal differences could be detected by SSRs among clones whereas eight out of the 499 AFLP fragments generated by the seven primer combinations were polymorphic. The number of markers ranged from 44 (E34-M34) to 97 (E31-M32) with an average of 71.3 fragments per primer combination. Cluster analysis based on AFLP data were separated all the clones of Bidaneh sefid in two groups. The first group includes nine white berry skin clones, without any genetic differences and the second group with only a red berry skin clone. AFLP could only differentiated the red berry clone from other white berry clones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapevine
  • Clone
  • Genetic Difference and Molecular markers