دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-61 
2. انتقال ژن لوسیفراز حشره شب‌تاب (Lampyris turkestanicus) به کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 9-16

حسین خسروی؛ مختار جلالی جواران؛ سامان حسینخانی؛ آرش رزمی


4. همسانه¬سازی مولکولی، جداسازی و توصیف یک ژن پکتات لیاز از بافت حبه انگور بی¬دانه سفید (Vitis vinifera L. cv. Bidaneh Sefid)

صفحه 23-34

رحیم حداد؛ سید شرف الدین موسوی؛ قاسمعلی گروسی؛ رامین حسینی؛ رضا حیدری جاپلقی


5. بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.)

صفحه 35-40

سیده مهدیه خرازی؛ سید حسین نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی؛ مهناز آشنایی


6. بررسی کمی و کیفی DNA بلدرچین، استخراج شده با روش نمکی تغییر یافته و توالی¬یابی ژنومی آن

صفحه 41-50

احمد احمدی؛ حسن مهربانی یگانه؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ عباس پاکدل؛ کریستین بندیکسن


7. رو ش¬های همسانه سازی ژن بدون آنزیم لیگاز

صفحه 51-61

اصغر میرزائی اصل؛ محمد رضا عبداللهی