شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن¬های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج

چکیده

به­منظور شناسایی نشانگر‌های مولکولی پیوسته با ژن‌های کنترل‌کننده مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم، جمعیت‌هایF3:4  وF3:5  حاصل از تلاقی دو والد فلات (حساس) و سومای3 (مقاوم) طی دو سال، در شرایط مزرعه و تحت آلودگی مصنوعی، مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند. توسعه بیماری به­وسیله سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی اندازه­گیری شد. چند شکلی والدین با استفاده از 170 جفت آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 41 آغازگر چندشکل در بین والدین، برای ارزیابی 138 فرد از جمعیت F3:4استفاده شد. بررسی نتایج فنوتیپی نشان داد که والدین و جمعیت‌های درحال تفکیک در مقاومت به بیماری، دارای اختلاف‌های معنی‌دار بودند. بهترین تفکیک برای مقاومت در 22 تا 26 روز پس از آلودگی اولیه مشاهده شد. با استفاده از تجزیه مولکولی، دو QTL مرتبط با مقاومت به بیماری، بر روی بازوی کوتاه کروموزوم‌­های 3B و 5B در جمعیت مورد ارزیابی شناسایی شدند که مجموعاً 16 درصد از تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی را توجیه کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Microsatellite Markers Linked to Fusarium Head Blight Resistance Genes in Wheat

نویسندگان [English]

  • Kourosh Hotamsorouri 1
  • Hojatollah Mazahery-Laghab 2
  • Mohsen Mardi 3
1 M.Sc. student, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Assosiate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Bu- Ali Sina, Hamedan
3 Assosiated Professor, Agricultural Biotehnology Research Institute of Iran, Karaj
چکیده [English]

In order to identify the molecular markers Linked to Fusarium head blight resistance genes in wheat, F3:4 and F3:5 populations derived from crossing between cv. Falat (susceptible) and cv. Sumai3 (resistant) were evaluated, during two years in farm conditions, under artificial infection. Disease development was measured by area under the disease progress curve (AUDPC). The parental polymorphism was assessed using 170 SSR primer pairs. The 41 polymorphic primer pairs were selected for genotyping of F3:4 individuals. The phenotypic results indicated that, parents and the segregating populations had significant differences for FHB resistance. The best segregation for the resistance was observed in 22 to 26 days after the initial infection. The results of molecular analysis indicated 2 QTLs related to disease resistance, on short arms of 3B and 5B chromosomes, explained 16 % of the phenotypic variation for AUDPC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AUDPC
  • Fusarium head blight
  • Microsatellite
  • Wheat