بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

5 عضو هیات علمی گروه کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان جهاد دانشگاهی مشهد

6 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه، جهت بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر میزان تکثیر و شیشه‌ای شدن (Vitrification) ارقام Prado Aquila Kgr و Mondeo Kgr میخک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار انجام شد. ریزنمونه‌های جوانه جانبی در محیط ‌کشت MS حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر BA و 1/0 میلی‌گرم در لیتر NAA کشت گردیدند. تیمارهای آزمایش شامل انواع مختلف درپوش (فویل آلومنیومی، پارافیلم، سلفون و درپوش کاغذی) و تعداد دفعات واکشت (کشت اولیه و دو مرحله واکشت) و رقم (دو رقم) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیش­ترین تعداد جوانه رشد یافته در رقم (4/8)Prado Aquila Kgr در واکشت دوم و تیمار درپوش فویل و در رقم Mondeo Kgr در واکشت اول و تیمار درپوش پارافیلم (6/8) مشاهده گردید. هم­چنین در هر دو رقم بیش­ترین میزان شیشه‌ای شدن در واکشت دوم و تیمار درپوش فویل و کم­ترین میزان آن در کشت اولیه ریزنمونه‌های جوانه جانبی و تیمار درپوش کاغذی مشاهده شد. با این وجود گیاهان باززایی شده در تیمار درپوش سلفونی و کاغذی کیفیت مطلوبی نداشتند اما کاربرد درپوش پارافیلم باعث افزایش باززایی گیاهچه‌ها و کاهش میزان شیشه‌ای شدن آن­ها گردید. با توجه به اینکه گیاهچه‌های شیشه‌ای شده به علت رشد غیرطبیعی، درصد زنده‌مانی کمی دارند و طی مراحل سازگاری از بین می‌روند، بنابراین با در نظر گرفتن میزان شاخه‌زایی و میزان شیشه‌ای شدن آن­ها، برای به دست آوردن بیش­ترین شاخه طبیعی، کاربرد درپوش پارافیلم در واکشت اول برای رقم Mondeo Kgr و کاربرد درپوش فویل آلومینیومی در واکشت دوم برای رقم Prado Aquila Kgr  توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cultivar, Vessel Closure Type and Frequency of Subculturing on Direct Regeneration of Carnation (Dianthus caryophyllus L.)

نویسندگان [English]

 • Seyedeh mahdieh Kharrazi 1
 • Seyed Hossein Nemati 2
 • Ali Tehranifar 3
 • Abdol Reza Bagheri 4
 • Ahmad Sharifi 5
 • Mahnaz Ashnayi 6
1 MSc Student, Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor, Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor, Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
4 Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
5 Faculty member of Iranian Academic Center for Education, Culture and Research, Branch of Mashhad
6 Former MSc. Student, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In order to study the effect of vessel closure type and number of subculturing on the rate of proliferation and vitrification of carnation (Dianthus caryophyllus L.) cultivars (Mondeo Kgr and Prado Aquila Kgr), an experiment was conducted as factorial in completely randomized design with 5 replications. Lateral bud explants were cultured on MS medium supplemented with 2 mg/l BA and 0.1 mg/l NAA. Treatments were comprised of vessel closure type (foil, parafilm, selefon and paper), number of subculturing (culturing of explants and 2 stage of subculturing) and cultivar. Results showed that the highest amount of regenerated shoots was observed in second subculturing and foil closure for Prado Aquila Kgr (8.4) and in first subculturing and parafilm closure for Mondeo Kgr (8.6). Also in both cultivars the highest percentage of vitrification were observed in second subculturing and foil closure and the lowest of vitrification was observed in first culturing of lateral buds and paper closures. However, regenerated plants in selefon and paper closures had no good quality. But application of parafilm closure leads to increasing the rate of regeneration and reducing vitrification. Because of abnormal growth, vitrified plantlets have low percentage of surviving and they fail to acclimatized, so by considering the amount of multiplication and vitrification for obtaining the highest number of shoots, application of parafilm closure in first subculturing and foil closure in second subculturing of Mondeo Kgr and Prado Aquila Kgr is suggested, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carnation
 • Vessel closure
 • Subculturing
 • Vitrification
 • Proliferation