اثر عصاره آبی¬دود گیاهی بابونه و اسید جیبرلیک بر شکستن خواب بذر و بهبود صفات جوانه¬زنی و رشد گیاهچه کلزا ( Brassica napus L.) در شرایط درون شیشه¬ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی¬سینا، همدان

2 استادیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی¬سینا، همدان

3 دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در این تحقیق اثر  غلظت­های مختلف عصاره آبی دود گیاهی بابونه به ­تنهایی  یا در ترکیب با  اسید جیبرلیک بر روی شکستن خواب بذر و همچنین بهبود جوانه­زنی و رشد گیاهچه، در دو رقم کلزای بهاره( Topas و  (PF704در  شرایط درون شیشه­ی بررسی گردید. در آزمایش اول بذور خیسانده شده دو رقم کلزا با غلظت­های مختلف عصاره آبی دود (0005/0، 001/0، 002/0، 004/0، 01/0، 1/0 (v/v)) و شاهد آب مقطر به صورت یک آزمایش فاکتوریل 7×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار بررسی شدند. در آزمایش دوم استفاده از غلظت­های مختلف عصاره آبی­دود (001/0، 002/0، 004/0 و01/0 (v/v)) و  شاهد (عدم استفاده از دود گیاهی)  در محیط باززایی B5 در ترکیب با سطوح مختلف اسید جیبرلیک (0، 10/0،  15/0 و 20/0 میلی­گرم در لیتر) به­صورت آزمایش فاکتوریل (5×4) در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای هر رقم بررسی شد.  در آزمایش اول، غلظت 1/0 (v/v) عصاره آبی دود بیشترین تأثیر را بر روی درصد جوانه­زنی بذور القاء شده برای خواب ثانویه و طول ساقه­چه در هردو رقم و بیشترین طول ریشه­چه را  در رقم Topas ایجاد کرد. استفاده توآم غلظت­های 15/0 و 2/0 میلی­گرم در لیتر  اسید جیبرلیک با غلظت 1/0 (v/v) عصاره آبی دود در رقم Topas  و کاربرد غلظت­های 1/0 و 15/0 میلی­گرم در لیتر  اسید جیبرلیک با تمام غلظت­های عصاره آبی دود در رقم PF704 بیشترین درصد جوانه زنی بذر را نشان داد.  در هر دو رقم دو غلظت عصاره دودی 004/0 و 01/0 (v/v) در محیط کشت حاوی 1/0 میلی­گرم در لیتر اسید جیبرلیک بیشترین طول ریشه­چه و ساقه­چه را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Plant-Derived Smoke and Gibberellic Acid on Seed Dormancy Breaking, Seed Germination Traits and Seedling Growth of Rapeseed (Brassica napus L.) Under in Vitro Condition

نویسندگان [English]

  • Pouriya Ghazanfari 1
  • Mohammad Reza Abdollahi 2
  • Aahmad Moieni 3
  • Seyed Saeid Moosavi 2
1 M.Sc student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Associate Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

The effect of aqueous smoke extract derived from burning of Tanacetum parthenium leaves and GA3 on secondary dormancy breaking, germination and seedling growth of rapeseed seeds (Topaz and PF704 cultivars)was investigated in this study. In the first experiment the rapeseed seeds of two cultivars imbibed with different concentrations of aqueous smoke extract (0.0005, 0.001, 0.002, 0.004, 0.01, and 0.1 (v/v)) and distilled water (control) were investigated as a completely randomized factorial 2×7 with 3 replications. In second experiment difference concentrations of aqueous smoke extract (0.001, 0.002, 0.004, 0.01) and control (with out smoke water) combined with difference concentrations of GA3 (0, 0.1, 0.15, 0.20 mgl-1) were used in B5 regeneration medium. The experiment was arranged in a completely randomized design, factorial 5×4 with 3 replications. In the first experiment, use of aqueous smoke extract (concentration of 0.1) showed the highest germination percentage and shoot length in dormant seeds of both cultivars, while this concentration showed the highest root length in Topas cultivar. Use of GA3 (concentration of 0.1 and 0.20 mgl-1) in combination with aqueous smoke extract (0.1) showed the highest germination percentage in Topas, while use of GA3 (concentration of 0.1 and 0.15 mgl-1) combined with all aqueous smoke extract concentrations indicated the highest germination percentage in PF704 cultivar. In both cultivars, two concentrations of aqueous smoke extract (0.004 and 0.01) combined with GA3 (concentration of 0.1) in culture medium showed the highest shoot length and root length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed germination
  • Plant-derived smoke
  • Rapeseed
  • Secondary dormancy