مطالعه تنوع آللی جایگاه‌ژنی GLU-B1 در برخی از گندم‌های دوروم ایران با استفاده از نشانگر ‌STS

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان

2 دانشیارگروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان

3 استادیارگروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان

چکیده

ارزیابی تنوع ژنتیکی یک ابزار مفید و کارآمد جهت استفاده مفید از ژرم­پلاسم می­باشد که به این منظور، در این تحقیق 30 ژنوتیپ مختلف گندم دوروم به­کمک 3 جفت آغازگر اختصاصیبرای مکان ژنی(GLU-B1)مطالعه و بررسی گردید. در مجموع 9 آلل در لوکوس GLU-B1 یافت شد. بیشترین فراوانی مربوط به آللb (BY8) بود. میزان تنوع ژنتیکی برای هر آغازگر نشان داد که آغازگر B1.2 (85/0) قادر به شناسایی چند­شکلی­های بیشتری نسبت به سایر آغازگر­ها است. تجزیه خوشه­ای به­روش UPGMA انجام شد و در ضریب تشابه 62/0 براساس روش جاکارد ارقام به هشت گروه اصلی تفکیک شدند. نتایج نشان داد که نمونه­های گندم دوروم منابع ارزشمندی از لحاظ زیرواحد­های سنگین گلوتنین هستند و می­توان از آنها در برنامه­های اصلاحی جهت بهبود کیفیت محصولات حاصل از گندم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Allelic Variation of GLU-B1 Locus in some Iranian Durum Wheat Using STS Marker

نویسندگان [English]

  • elham saboori 1
  • mahmood soloki 2
  • masih forotan 3
چکیده [English]

Genetic diversity assessment is a feasible approach and useful for germplasm. In this study, 30 genotypes of durum wheat were evaluated for GLU-B1 loci with three specific primer pairs. Nine alleles were present at the GLU-B1 locus. The b (BY8) allele was observed more frequently at the GLU-B1 locus. The amount of genetic variation for each primer that initiates B1.2 (0.85) primer were able to identify polymorphisms more than other primers. Cluster analysis was performed using UPGMA method and the similarity coefficient of 0.62 based on jaccard subdivided the genotypes into eight subgroups. The results revealed that the HMW subunits in durum wheat genotypes are valuable sources and they can be used in breeding program to improve the quality of wheat products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Durum wheat
  • Genetic variation
  • Glutenin
  • Specific primer