شناسایی گونه‌های Fusarium در استان لرستان با استفاده از ناحیه بین ژنی فاصله‌گذار رونویسی‌شونده درونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماریشناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار بیماریشناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

باتوجه به اهمیت کشت گندمیان در حوزه زاگرس، کشت مکرر و غالب اکثر مزارع این مناطق را گیاهان این خانواده به خود اختصاص می‌دهند. از میان میکروارگانیسم‌های مختلف، گونه‌های قارچ Fusarium از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زا در این محصولات می‌باشند. در سال‌های 1394 تا 1395 با هدف تعیین گونه‌های مختلف Fusarium همراه با ریشه و طوقه گندمیان در استان لرستان، از گیاهان زراعی و غیرزراعی مزارع غلات و مراتع مختلف در این استان نمونه‌برداری به‌عمل آمد. نمونه‌برداری از گیاهان دارای علایم پوسیدگی طوقه و ریشه یا تغییر رنگ در این ناحیه انجام و جداسازی عامل قارچی موردنظر با استفاده از محیط‌های کشت اختصاصی صورت گرفت. شناسایی جدایه‌ها با استفاده از ریخت‌شناسی و کلیدهای شناسایی و تعیین توالی بخشی از ژنوم شامل ناحیه فاصله‌گذار رونویسی‌شونده درونی (Internal Transcribed Spacer) انجام شد. در این مطالعه 13 گونه از جنس Fusarium شامل F. acuminatum، F. avenaceum، F. crookwellense، F. culmorum، F. equiseti، F. ensiforme، F. falciforme، F. fujikuroi، F. longipes، F. nygamai، F. proliferatum، F. reticulatum، F. scirpi، F. solani و F. tricinctum شناسایی گردید. نتایج نشان داد گونه F. proliferatum بیش‌ترین فراوانی را در این استان دارد. گونه F. ensiforme برای نخستین بار از ایران گزارش می‌شود و برای فلور ایران جدید است. هم‌چنین این نخستین گزارش از F. falciforme از ریشه گندم در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Fusarium Species in Lorestan Province by Internal Transcribed Spacer Intergenic Area

نویسندگان [English]

  • Sara Siahpoush 1
  • Mostafa Darvishnia 2
1 PhD Student of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoram Abad, Iran
2 Associate Professor of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoram Abad, Iran
چکیده [English]

Due to importance of poaceae plants in Zagros zone, these crops allocated frequent cultivated crops in most fields of this area. Among different microorganisms, Fusarium species are one of the important pathogens in these crops. During 2015-2016, to determine Fusarium species associated with root and crown of poaceae crops in Lorestan province, crop and non-crop plants in cereal fields and rangelands of Lorestan were collected. Sampling was conducted from plants with crown and root rot symptoms or with color changing of this area, and desired agent was isolated by selective media. Isolates were identified by morphology and identification keys, and sequencing of Internal Transcribed Spacer. In this study, 13 Fusarium species were identified as follows: F. acuminatum, F. avenaceum, F. crookwellense, F. culmorum, F. equiseti, F. ensiforme, F. falciforme, F. fujikuroi, F. longipes, F. nygamai, F. proliferatum, F. reticulatum, F. scirpi, F. solani, and F. tricinctum. Results showed that F. proliferatum is most frequent in this province. F. ensiforme is reported for the first time from Iran and it is new for Iran flora. Also this is the first report of F. falciforme from wheat root in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crown and root rot
  • Morphology
  • Poaceae
  • Lorestan
  • Fusarium
Al-Samarrai, T. H. and Schmid, J. 2000. A simple method for extraction of fungal genomic DNA. Letters in Applied Microbiology, 30: 53-56.
Altschul, S. F., Madden, T. L., Schaffer, A. A., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W. and Lipman, D. J. 1997. Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs. Nucleic Acids Research, 25(17): 3389-3402.
Baayen, R. P., O’Donnell, K., Breeuwsma, S., Geiser, D. M. and Waalwijk, C. 2001. Molecular relationships of fungi within the Fusarium redolens-F. hostae clade. Phytopathology, 91: 1031-1044.
Booth, C. 1971. The genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institute, United Kingdom.
Bryan, G. T., Daniels, M. J. and Osbourn, A. E. 1995. Comparison of fungi within the Gaeumannomyces-Phialophora complex by analysis of ribosomal DNA sequence. Applied and Environmental Microbiology, 61: 681-689.
Burgess, L. W., Summerell, B. A., Bullock, S., Gott, K. P. and Backhouse, D. 1994. Laboratory Manual for Fusarium Research. Third Edition, University of Sydney.
Chehri, K. 2014. Four new Fusarium species from Fusarium solani species complex isolated from soil. Rostaniha, 15(1): 35-42.
Chehri, K., Salleh, B., Soleimani, M. J., Darvishnia, M., Zafari, D. and Sharifnabi, B. 2010. Six new Fusarium species isolated from maize in Iran. Rostaniha, 11(1): 69-81.
Chehri, K.; Salleh, B.; Zakaria, L. 2015. Morphological and Phylogenetic Analysis of Fusarium solani Species Complex in Malaysia. Microbial Ecology, 69: 457-471.
Clayton, W. D., Vorontsova, M. S., Harman, K. T. and Williamson, H. 2006. Grass Base-The Online World Grass Flora.
Darvishnia, M., Alizadeh, A., Zare, R. and Mohammadi Goltappeh, A. 2006. Three new Fusarium taxa isolated from gramineous plants in Iran. Rostaniha, 7(2): 193-212.
Dean, R., van Kan, J. A. L., Pretorius, Z. A., Hammond-Kosack, K. E., Di Pietro, A., Spanu, P. D., Rudd, J. J., Dickman, M., Kahmann, R., Ellis, J. and Foster, G. D. 2012. The top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology. Molecular Plant Pathology, 13: 414-430.
Ebadi, M. 2010. Systematic of species complex of Fusarium semitectum. PhD Thesis, Shahid Beheshti University. 107p.
Felsenstein, J. 1985. Phylogenies and the comparative method. The American Naturalist, 125(1): 1-15.
Gagkaeva, T. 2008. Introduction to Fusarium taxonomy, laboratory of mycology and phytopathology. All-Russian Institute of Plant Protection, Russia.
Gardes, M. and Bruns, T. D. 1993. ITS primers with enhanced specificity for Basidiomycetes - application to the identification of mycorrhizae and rusts. Molecular Ecology, 2: 113-118.
Gerlach, W. and Nirenberg, H. 1982. The Genus Fusarium, a Pictorial atlas. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-und Forstwirtsch. Berlin Dahlem, 209: 1-406.
Gurja, G., Barve, M., Giri, A. and Gupta, V. 2009. Identification of Indian pathogenic races of Fusarium oxysporum f.sp. ciceris with gene specific, ITS and random markers. Mycologia, 101(4): 484-495.
Laurence, H. M., Summerell, B. A., Burgess, L. W. and Liew, E. C. Y. 2014. Genealogical concordance phylogenetic species recognition in the Fusarium oxysporum species complex. Fungal Biology, 118: 374-384.
Leslie, J. F. and Summerell, B. A. 2006. The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Publication, First Edition, Iowa.
Lievens, B., Grauwet, T. J. M. A., Cammue, B. P. A. and Thomma, B. P. H. J. 2005. Recent developments in diagnostics of plant pathogens. In: Pandalai, S. G. (Ed.), Recent Research Developments in Microbiology, pp. 57-79 (Kerala, India).
Munkvold, G. P. 2003. Epidemiology of Fusarium diseases and their mycotoxins in maize ears. European Journal of Plant Pathology, 109: 705-713.
Nalim, F. A., Samuels, G. J., Wijesundera, R. L. and Geiser, D. M. 2011. New species from the Fusarium solani species complex derived from perithecia and soil in the old world tropics. Mycologia, 103(6): 1302-1330.
Nash, Sh. M. and Snyder, W. C. 1962. Quantitative estimations by plate counts of propagules of the Bean root rot Fusarium in field soils. Phytopathology, 52: 567-572.
Nelson, P. E., Toussoun, T. A. and Marasas, W. F. O. 1983. Fusarium Species an Illustrated Manual for Identification. The Pennsylvania State University publication, London.
Nganje, W. E., Bangsund, D. A., Leistritz, F. L., Wilson, W. W. and Tiapo, N. M. 2004. Regional economic impacts of Fusarium Head Blight in wheat and barley. Applied Economic Perspectives and Policy, 26: 332-347.
Nur Ain Izzati, M. Z. and Salleh, B. 2009. Genetic variability amongst Fusarium spp. in the section Liseola from bakanae-infected rice in Malaysia and Indonesia by RAPD analysis. Malaysian Applied Biology, 38(1): 71-79.
O'Donnell, K. and Cigelnik, E. 1997. Two divergent intragenomic rDNA ITS2 types within a monophyletic lineage of the fungus Fusarium are nonorthologous. Molecular Phylogenetics and Evolution, 7(1): 103-116.
O’Donnell, K., Rooney, A. P., Proctor, R. H., Brown, D. W., McCormick, S. P., Ward, T. J., Frandsen, R. J. N., Lysoe, E., Rehner, S. A., Aoki, T., Robert, V. A. R. G., Crous, P. W., Groenewald, J. Z., Kang, S. and Geiser, D. M. 2013. Phylogenetic analyses of RPB1 and RPB2 support a middle Cretaceous origin for a clade comprising all agriculturally and medically important fusaria. Fungal Genetics and Biology, 52: 20-31.
O’Donnell, K., Sutton, D. A., Fothergill, A., McCarthy, D., Rinaldi, M. G., Brandt, M. E., Zhang, N. and Geiser, D. M. 2008. Molecular phylogenetic diversity, multilocus haplotype nomenclature, and in vitro antifungal resistance within the Fusarium solani species complex. Journal of Clinical Microbiology, 46: 2477-2490.
O'Donnell, K., Ward, T. J., Geiser, D. M., Kistler, H. C. and Aoki, T. 2004. Genealogical concordance between the mating type locus and seven other nuclear genes supports formal recognition of nine phylogenetically distinct species within the Fusaium graminearum clade. Fungal Genetics and Biology, 41: 600-623.
Pascoe, I. G. 1990. Fusarium morphology I: Identification and characterization of a third conidial type, the mesoconidium. Mycotaxon, 37: 121-160.
Pawell, J. J., Carere, J., Fitzgerald, T. L., Stiller, J., Covarelli, L., Xu, Q., Gubler, F., Colgrave, M. L., Gardiner, D. M., Manners, J. M., Henry, R. J. and Kazan, K. 2017. The Fusarium crown rot pathogen Fusarium pseudograminearum triggers a suite of transcriptional and metabolic changes in bread wheat (Triticum aestivum L.). Annals of Botany, 119: 853-867.
Pouzeshimiab, B., Razavi, M., Zamanizadeh, H. R., Zare, R. and Rezaee, S. 2014. Comparison of genetic diversity and pathogenicity among Fusarium culmorum isolates, the causal agent of wheat root and crown rot disease in Varamin fields. Entomology and Phytopathology, 82(1): 67-80.
Saitou, N. and Nei, M. 1987. The neighbor-joining method: A new method for reconstructing phylogenetic trees. Molecular Biology and Evolution, 4: 406-425.
Seifert, K. 1996. Fuskey-Fusarium Interactive Key. Agriculture and Agri-Food Canada.
Sousa, E. S., Melo, M. P., Mota, J. M., Sousa, E. M. J. and Beserra, J. E. A. 2017. First report of Fusarium falciforme (FSSC3+4) causing root rot in lima bean (Phaseolus lunatus L.) in Brazil. Plant Disease, 101(11): 1954.
Stewart, J. E., Kim, M. S., James, R. L., Dumroese, R. K. and Klopfenstein, N. B. 2006. Molecular characterization of Fusarium oxysporum and Fusarium commune isolates from a conifer nursery. Phytopathology, 96: 1124-1133.
Summerbell, R. C. and Schroers, H. J. 2002. Analysis of phylogenetic relationship of Cylindrocarpon lichenicola and Acremonium falciforme to the Fusarium solani species complex and a review of similarities in the spectrum of opportunistic infections caused by these fungi. Journal of Clinical Microbiology, 40(8): 2866-2875.
Summerell, B. A., Salleh, B. and Leslie, J. F. 2003. A utilitarian approach to Fusarium idendtification. Plant Disease, 87: 117-128.
Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A. and Kumar, S. 2013. MEGA6: Molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution, 30: 2725-2729.
Tunarsih, F., Rahayu, G. and Hidayat, I. 2015. Molecular phylogenetic analysis of Indonesian Fusarium isolates from different lifestyles, based on ITS sequence data. Plant Pathology and Quarantine, 5(2): 63-72.
Wang, H., Xiao, M., Kong, F., Chen, S., Dou, H. T., Sorrell, T., Li, R. Y. and Xu, Y. C. 2011. Accurate and practical identification of 20 Fusarium species by seven-locus sequence analysis and reverse line blot hybridization, and an in vitro antifungal susceptibility study. Journal of Clinical Microbiology, 49: 1890-1898.
White, T. J., Bruns, T., Lee, S. and Taylor, J. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics, Pp. 315-322 In: PCR Protocols: A Guide to methods and Applications, (eds.) Innis, M. A., Gelfand, D. H., Sninsky, J. J. and White, T. J. Academic Press, Inc., New York.
Zhong, S. and Steffenson, B. J. 2001. Virulence and molecular diversity in Cochliobolus sativus. Phytopathology, 91: 469-476.