دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-67 
1. مطالعه‌ی جنین‌زایی سوماتیکی و تولید بذر مصنوعی از ارقام مختلف انگور (.Vitis vinifera L)

صفحه 1-9

فرشاد فلاح؛ دانیال کهریزی؛ علیرضا زبرجدی؛ امیر ارسلان احمدی