دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-67 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه‌ی جنین‌زایی سوماتیکی و تولید بذر مصنوعی از ارقام مختلف انگور (.Vitis vinifera L)

صفحه 1-9

10.22084/ab.2018.12749.1330

فرشاد فلاح؛ دانیال کهریزی؛ علیرضا زبرجدی؛ امیر ارسلان احمدی