کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 10
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-80

الهه میرزایی دلبری؛ حمیدرضا نوریزدان؛ جعفر وطندوست؛ فرشته بیات شاه‌پرست؛ محمد آرمین


2. بررسی الگوی الکتروفورز دو بعدی ریشه‌ی کلزای تلقیح شده با باکتری Pseudomonas fluorescens FY32 تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-104

پویا مطیع نوع پرور؛ علی بنده حق؛ داود فرج زاده؛ ابراهیم دورانی علیایی


3. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف کلزا با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-43

سارا صفری؛ علی اشرف مهرابی


4. مطالعه حفاظت انجمادی بذور کلزا (Brassica napus L.) به روش شیشه ای شدن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-39

محسن منصوری؛ مهدی کاکایی؛ محمدرضا عبداللهی؛ شیرین شریفی


6. بررسی واکنش ژنوتیپ¬های کلزا به تنش خشکی از طریق کشت کالوس

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-57

زینب چقاکبودی؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی


7. مقایسه واکنش بیان ژن¬های القایی در پاسخ به تیمارهای تنش¬زا در اسفناج و کلزا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-10

سعید نواب پور؛ محمد باقر باقریه نجار؛ رحیم حداد


8. بررسی الگوی پروتئینی ژنوتیپ¬های کلزا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-57

مهدی کاکایی؛ علیرضا زبرجدی؛ علی مصطفایی


9. تاثیر رقم و تراکم کشت کوتیلدون بر باززایی نوساقه در کلزا (Brassica napus L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-6

دانیال کهریزی؛ علی هاتف سلمانیان؛ علی رضا زبرجدی


10. تاثیر پیش¬تیمار سرما، طول دوره پیش کشت ریزنمونه و مدت زمان تلقیح Agrobacterium tumefaciens بر فراوانی تراریختی کلزا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 27-34

دانیال کهریزی؛ علیرضا زبرجدی؛ علی هاتف سلمانیان