دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-100 
8. بررسی اثر تنش شوری بر روی الگوی پروتئوم برگ در گندم Triticum boeoticum

صفحه 61-69

نجمه السادات علوی؛ محمود ملکی؛ شهرام پورسیدی؛ مهدی رحیمی؛ امین باقی زاده؛ علی ریاحی مدوار؛ عبدالرحمان رسولنیا