موضوعات = بیوتکنولوژی - شناسایی ژن
تعداد مقالات: 23
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-80

الهه میرزایی دلبری؛ حمیدرضا نوریزدان؛ جعفر وطندوست؛ فرشته بیات شاه‌پرست؛ محمد آرمین


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی زیره با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره چوچاخ (Eryngium planum)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-71

زهرا آهمند؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


4. تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از قارچ Fusarium oxysporum جدا شده از نخود (Cicer arietinum)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-8

افسانه قبولی؛ سهیلا میرزایی؛ مصطفی درویش نیا


5. جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده علف‌کش متریبوزین در خاک‌های آلوده تحت کشت استان زنجان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-18

زهره طاهری؛ فروزان قاسمیان رودسری؛ معصومه افشاری


6. مطالعه اثر جهت قرار دادن بساک، نوع و ترکیب محیط‌کشت و کشت توأم بساک با تخمدان روی القاء کالوس در کشت بساک کدوی تخم پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. Styriaca)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-32

ژاله محسنی عراقی؛ محمدرضا عبداللهی؛ اصغر میرزایی اصل؛ جواد حمزه‌ئی؛ سید سعید موسوی


7. ارزیابی تنوع برخی از ژنوتیپ‌های پیاز جنوب و مرکز ایران از نظر مقاومت به بولتینگ و ارتباط آن با نشانگر مولکولی SSR

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-92

اسد معصومی اصل؛ سیده مریم زرین؛ مسعود دهداری؛ رضا امیری فهلیانی


8. طراحی، ساخت و بررسی کارآیی دو ناقل بیانی گیاهی (pBI121GUS-9 و pBI1213+4) با جایگاه‌های همسانه‌سازی توسعه یافته

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-84

محمد بهزادمند؛ کسری اصفهانی؛ علی هاتف سلمانیان؛ امیر موسوی


9. بهینه‌سازی تکثیر درون‌شیشه‌ای آلسترومریا با استفاده از کشت جوانه انتهایی، القاء کالوس و باززایی گیاه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-51

فردین نصری؛ یاور وفایی؛ علی اکبر مظفری؛ سید نجم الدین مرتضوی


10. تأثیر شوری بلندمدت بر فعالیت‌های آنزیم‌های پراکسیداز و ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه چمنشور (Aeluropus littoralis)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-75

فاطمه مرادیان؛ مصطفی مدرسی؛ قربانعلی نعمت زاده


11. بررسی اثر ژن‌های Ehd1 و Ehd3 بر زمان خوشه‌دهی در ارقام برنج

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-27

لیلا نیری پسند؛ اسدالله احمدی خواه


12. مطالعه تنوع آلل‌های پروتئینی آندوسپرم برخی از ارقام گندم نان با استفاده از روش SDS-PAGE

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-83

مهدی کاکایی؛ فرزاد مرادی؛ هدیه شرربار


13. تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در برخی ارقام گندم نان با استفاده از نشانگرهای آلل اختصاصی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-116

علی ایزانلو؛ سهیل پارسا؛ محمدقادر قادری؛ سمیه پهلوانی


15. مقایسه دو روش باززایی مستقیم و غیرمستقیم در تولید برگ‌های حاوی پایه جوانه در چغندرقند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-92

رضا شرفی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی


16. مطالعه ساختار ژن دفنسین (Def2) گیاه شنبلیله (Trogonella foenum-graecum) با استفاده از فرم DNA ژنومی و cDNA

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-86

مریم اعتباری؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ زهرا مقدسی جهرمی


17. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم خاکشیر تلخ با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-78

هدایت باقری؛ عادل جعفری


18. بررسی اثر تنش شوری بر روی الگوی پروتئوم برگ در گندم Triticum boeoticum

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-69

نجمه السادات علوی؛ محمود ملکی؛ شهرام پورسیدی؛ مهدی رحیمی؛ امین باقی زاده؛ علی ریاحی مدوار؛ عبدالرحمان رسولنیا


19. تعیین روابط فیلوژنتیک تعدادی از ژنوتیپ‌های مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-59

هاجر بخشی پور میانده؛ بهروز گلعین؛ ایرج مهرگان؛ سارا سعادتمند


21. ارزیابی مقاومت نسبی توتون نسبت به ویروس Y سیب‌زمینی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSR)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-106

مرضیه شازده احمدی؛ محمدرضا صلواتی میبدی


22. استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی برای مطالعه پروتئین مایوستاتین

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-49

علی دیناری؛ سیده نسیم طباطبایی پور؛ علیرضا فتحی؛ مرتضی هادی زاده


23. شناسایی QTLs مرتبط با برخی از صفات مورفولوژیکی در توتون شرقی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-19

فرامرز هوشیاردل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی